– Vi har en klimaavtale med staten. En avgift på mineralgjødsel er ikke i tråd med den avtalen, sier Bjørn Gimming, som sikter til klimaavtalen hvor jordbruket og staten har forpliktet seg til å redusere jordbrukets samlede klimagassutslipp med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030.  Bjørn Gimming (foto: Erik Thallaug)

I denne avtalen ligger det til grunn at Stortinget har fastslått at de biologiske prosessene ikke skal avgiftsbelegges og at avtalen ikke skal gi bindinger for framtidig bruk.

SV foreslår også å legge om tilskuddsordningene for å gjøre det fordelaktig å ta i bruk metoder med fangvekster. 

– Å legge om tilskuddsordninger er noe som hører hjemme i jordbruksforhandlingene, ikke statsbudsjettet, påpeker Gimming, som for øvrig viser til at dette fikk høyere prioritet i årets jordbruksavtale.

Øker IBU-midlene

Bondelagslederen er glad for at SV ser behovet for mer investeringsmidler knyttet til omlegging til løsdrift.

– Det bidrar til å få med mindre og mellomstore gårdsbruk i alle deler av landet i en nødvendig omstilling. Det er ikke tvil om at inntektsløft er avgjørende for bonden, men økte investeringsmidler gjør det mulig for flere å ta stegene som skal til for framtidig drift, sier Gimming.

– Vi merker oss imidlertid at de ekstra midlene finansieres delvis ved omdisponering fra andre poster i jordbruksavtalen. Dette forrykker balansen i den vedtatte avtalen og er ikke akseptabelt, poengterer han.

Midlertidig matmomsreduksjon

Et annen forslag fra SV er en midlertidig reduksjon av matmomsen med tre prosentpoeng første halvår i 2023. Dette er Norges Bondelag i utgangspunktet positive til.

– Samtidig er det viktig at dette avgiftskuttet følger maten hele veien til forbrukeren, og ikke blir dagligvareleddets fortjeneste, sier Gimming.