- Her er det flere positive ting for landbruket, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

I sitt alternative budsjettforslag følger SV opp Norges Bondelags innspill om å prioritere kompensasjon for bortfall av marked for norsk melk.

- Det er viktig at SV vil gi kompensasjon til norske melkebønde, sier Skorge.

Bondelagets forslag bygger på at markedsmulighetene for norsk landbruksvarer svekkes av de politiske vedtakene som ble gjort våren 2017 der den tollfrie importkvoten på ost fra EU økes. I tillegg skal eksportstøtten til Jarlsbergost fases ut frem mot 2020.  Både næringskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen har bedt regjeringen om å fremme kompenserende tiltak i statsbudsjettet for 2018, men har ikke blitt hørt.

De går også inn for kompensasjon for utfasing av svinekjøtt, annet kjøtt og blomster.

Økt jordbruksfradrag

SV foreslår at satsene i jordbruksfradraget økes til 40 prosent. I tillegg går de inn for at bunnfradraget økes til 80 000 kroner og at øvre grense endres til 180 000 kroner.

SV foreslår å gi 250 millioner ekstra til flomsikring og at arbeidet i de ekstra utsatte kommunene prioriteres. De går også inn for å beholde organisasjonsstøtten på 35 millioner kroner. Det er gode nyheter for landbruksnære organisasjoner som 4H og Norges Bygdekvinnelag.

Bondelaget er også godt fornøyd med at SV prioriterer å øke bevilgningen til forebyggende tiltak for rovdyr med 20 millioner kroner.

Klimatiltak

I år som i fjor går partiet inn for at det gis 20 millioner til klimarådgivning på gårdsnivå.  Etablering av et eget klimafond merket landbruket har ikke fått gjennomslag hos SV.

- Det er synd. Jo tidligere den jobben starter, jo mer kan vi bidra med. Et slikt fond vil være et viktig bidrag i jobben med å tilpasse landbruket til nye miljø- og klimakrav, sier Skorge.

Partiets satsing på økte drivstoffavgifter slår inn som betydelig kostnad for landbruket.

- Drivstoff er en stor utgiftspost for de fleste bønder så dette vil slå uheldig ut for mange i næringen. Per i dag finnes det begrensede alternativer til å fylle diesel på traktoren og da får avgifter som dette begrenset effekt, mener Per Skorge.