- Styrk næringslivet og styrk tollvernet

Publisert 10.10.2012
  • Tips en venn om denne siden

Det var hovudsaka frå Nils T. Bjørke sitt møte i Regjeringa sitt kontaktutval.

Nils T. Bjørke. Foto: Bondebladet.

Tysdag møtte bondelagsleier Nils T. Bjørke i regjeringa sitt kontaktutval, der representantar frå dei største organisasjonane møter statsministeren. I innlegget sitt trakk Bjørke fram tollvern og urovekkande todeling i norsk industri; mellom oljesektoren og anna næringsliv. 

”Tosporsøkonomien”
Det er full fart i oljesektoren. Det pressar lønns- og kostnadsnivået opp for det øvrige næringslivet. Av ein totalinvestering i industrien på omkring 220 milliardar i 2012, går omkring 90 prosent til oljerelatert industri. I tillegg blir det kanalisert årleg omkring 120 milliardar til bustadsektoren. Kapitalen søker eigedomssektoren med kortsiktig høg avkastning, medan næringslivet utanom det oljerelaterte, har store vanskar med å tiltrekka seg kapital. - Eg vil og nemne at det er eit faresignal at hushaldningane i Norge har eit høgt lånenivå. Vi har altså eit stort næringsliv som ligger i klemma mellom oljesektoren og eigedomssektoren, sa Bjørke. Allereie i 1973 åtvara dåverande finansminister Per Kleppe mot å gå mot eit einsidig oljerelatert næringsliv. Eit differensiert næringsliv er viktig for å møte skiftande konjunkturar. 

- Investeringane i eigedomssektoren og oljesektoren må ikkje være større enn at anna næringsaktivitet har rimelege vilkår. Då blir det særleg viktig å styrke den delen av næringslivet som ikkje er relatert til olje, sa Nils T. Bjørke, og nemnde desse viktige tiltaka:

  • Etablering av ei ordning med fondsavsetningar, og for enkeltpersonsforetak. I dag må kapitalen først skattast som personinntekt før den kan førast tilbake til investeringar i næringa.
  • Fjerning av formueskatt på arbeidande kapital. Aukinga i botnfrådraget i formueskatten er positivt, men ikkje tilstrekkeleg.
  • Det må stillast meir statleg kapital til rådigheit. Landbruket har i ei årrekkje bedt om ei investeringspakke for å auke investeringstakten i tråd med det som må til for å auke matproduksjon slik regjeringa har lagt opp til i Landbruks- og matmeldinga.
  • Bra at satsinga på FoU vert styrka, viktig med midlar til Ås 

Tilfreds med styrka importvern
Det andre temaet Bjørke tok opp var styrkinga av importvernet. - Me er svært tilfreds med at Regjeringa har vald å gjere dette grepet no. Importvernet er ein absolutt føresetnad for ein nasjonal matproduksjon basert på eit landbruk over heile landet. Utan eit fungerande importvern vil det ikkje være mogleg å halde oppe  og auka volumet slik Stortinget legg opp til i landbruks- og matmeldinga, sa Bjørke. Frå år 2000 og fram til i dag har importen av landbruksvarer dobla seg. Frå 2005 og fram til i dag har folkeauken vore på over 8 prosent, medan auken i matproduksjon har vore på 1,5 prosent. Det er og viktig å streka under at det innanfor mjølk, storfekjøt og korn er fallande volum. Det inneber at norsk landbruk og næringsmiddelindustri kvart år tapar marknadsandelar til importvarene. 

- Ei omlegging av tollvernet frå kronetoll til prosenttoll er derfor naudsynt og blir teke godt i mot i næringa. Dette er endå eit steg i rett retning i høve til å utnytte handlingsrommet WTO-avtalen gjev, sa Bjørke og peika på at det er naudsynt å halde fram med dette arbeide og i særleg grad sjå på tollvernet på grønstsektoren.

Skader ikkje fiskeeksporten
- Fiskarlagets leiar hevdar at endringane i tollsatsane på landbruk kan skade fiskeeksporten. Dette er villeiande, sa Bjørke. For det fyrste er fisk og landbruk separate forhandlingsområder både i WTO- og EØS-avtalen. For det andre er det slik at fangstkvotene i EU er minkande og foredlingsindustrien der er stadig meir avhengig av norske fiskeråvarer. Denne industrien vil derfor ha stor interesse av at tollsatsane på fisk ikkje aukar. I denne saka er det slik at det er EU som har mest å tape om dei ikkje fylgjer internasjonale reglar. - Eg må og seie at eg stussar over at Fiskarlaget og høgresida i norsk politikk legg opp til at landbruk og fisk skal koplast. Det må være strategisk svært uklokt. Landbruk og fisk er to primærnæringar som har alt å tene på å samarbeide og ikkje skape unødig splid, sa Bjørke.

Fylgja opp Matkjedeutvalget
Matkjedeutvalget peiker på at maktfordelinga i matvarekjeda er skeiv og at kjedene har styrka sin maktposisjon vesentleg. Det er difor svært bra at Regjeringa fylgjer opp med etableringa av eit lovutval i budsjettproposisjonen.

Kontaktperson:

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere