Nemndene går inn for en kvote på 12 ulver utenfor ulvesonen og å felle alle ulvene i tre revirer innenfor sonen: Slettåsreviret i Hedmark, Mangenreviret i Hedmark og Akershus, samt Hobølreviret i Østfold. Rovviltnemndene begrunner sitt vedtak med at bestandsmålet for ulv i vinter er oppfylt med stor margin.

– Forslaget til nemndene tar høyde for at antall ynglinger av ulv ligger høyt over Stortingets  bestandsmål på fire til seks ynglinger. Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets intensjon for ulvepolitikken i Norge, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Må unngå reservat

Senest i fjor vår la Stortinget til grunn at ulvebestanden også innenfor sona skal forvaltes for å unngå at sona blir et reservat.

- Det betyr at det skal tas hensyn til folk som lever med ulv tett innpå seg, og at mengden av ulv innenfor sona nå påvirker faren for skade på beitedyr utenfor sona, sier Einar Frogner.

Tingrettens dom fra mai om WWFs søksmål om lovligheten av forrige vinters fellinger var også veldig klar – det er rom i lovverket for uttaket og hensynet til offentlige interesser skal tillegges vekt.

Det er Klima- og miljødepartementet som endelig vedtar hvor fellingsvkotene for ulv. Hvis kvotene blir påklaget, noe Verdens naturfond (WWF) allerede har sagt de vil gjøre, kommer Klima- og miljødepartementet til å få oversendt vedtaket til behandling.