Inn på tunet-gården Sand i Enebakk.

Uttalelsen kommer som konklusjon på en mangeårig klagesak, der Inn på tunet-bonde Øistein Skullerud på Sand gård i Enebakk, anket et vedtak fra Skatt Øst.

Kompensasjonsloven skal motvirke konkurransevridninger som følge av systemet med merverdiavgift (moms). Flere inn på tunet- tilbud er definert som helsetjenester, undervisningstjenester eller sosiale tjenester og faller derfor utenom momsområdet. Gårdbrukerne må fortsatt betale moms på investeringer og løpende drift i sin Inn på tunet-aktivitet. Det er derfor åpnet for å gi kompensasjon for mva. når privat tjenestetilbyder produserer tjeneste kommune eller fylkeskommune ved lov er pålagt å utføre.

Skatteetaten sa i sin behandling av Skulleruds sak nei til slik kompensasjon, og begrunnet avslaget med at det kun var tjenester etter Sosialtjenesteloven som ga private tilbydere rett til kompensasjon, og ikke tjenester med hjemmel i Barnevernloven eller Opplæringsloven. Skatteetaten anerkjente heller ikke det faglige og pedagogiske samarbeidet og ansvarsfordelinga mellom Sand gård og skolen i Enebakk som benyttet IPT-tibudet for noen av sine elever. Etaten krevde pedagogisk utdannelse hos gårdbrukeren for å gi kompensasjon, og godtok ikke at skolen sto som faglig ansvarlig for det pedagogiske innholdet i IPT-tibudet.

Saken har tatt flere år

Sivilombudsmannens uttalelse er et foreløpig endepunkt på en svært lang prosess. Saken startet tilbake i 2009 da Øistein Skullerud søkte om momskompensasjon og fikk avslag, først hos Skatt Øst og dernest i Skattedirektoratet. I 2013 blei saken oversendt Sivilombudsmannen, som i flere runder etterpå hadde kontakt med så vel Skattedirektoratet som Utdanningsdirektoratet for å forberede sin saksbehandling og uttalelse. I januar 2015 kom uttalelsen der det slås fast at Skattedirektoratets avslag på Sand gårds krav om kompensasjon for merverdiavgift for fakturerte tjenester knyttet til avlastning med hjemmel i barnevernloven, bygde på feilaktig rettslig grunnlag. Ombudsmannen ber derfor Skattedirektoratet behandle saken på nytt og dessuten påse at avgiftsmyndighetenes praksis endres i tråd med uttalelsen. Det er Sivilombudsmannens syn at dagens praksis ikke kan opprettholdes med mindre man endrer loven. Ombudsmannen sier i tillegg at private virksomheter som produser lovpålagde undervisningstjenester i samarbeid med kommunen også vil kunne ha rett til momskompensasjon.

Inn på tunet-bonde Øistein Skullerud på Sand gård i Enebakk. - Jeg er svært glad for å ha fått støtte for mitt syn og min forståelse av regelverket, sier Øistein Skullerud.

- Dette er en prinsipielt viktig sak, og det gjelder mange Inn på tunet-bønder. Derfor er jeg glad for å ha fått en foreløpig avklaring, selv om det har tatt lang tid, sier Skullerud.

Siden uttalelsen fra Sivilombudsmannen i vinter, har ikke Skullerud hørt noe fra skattemyndighetene.

- Glad for utholdenheten

- Det er bra at Sivilombudsmannen nå støtter inn på tunet- gården i at kompensasjon skal gis i dette og lignende tilfeller, med bakgrunn i at tjenestene er lovpålagt for kommunen, sier Hege Lindstrøm i en kommentar til saken. Hun leder Norges Bondelag IPT-utvalg.

- Uten momskompensasjon vil tjenester produsert på en inn på tunet-gård bli 25 prosent dyrere enn ved kommunal egenproduksjon. Dette vil gjøre kjøp av tjenester på gård uforholdsmessig mye dyrere og bidra til at deltakere som har god nytte av slike tilbud risikerer å miste disse.  

- Dette har vært en lang og tung sak for Heidi og Øistein Skullerud ved Sand gård. Vi er glade for at de hadde utholdenhet til å følge saken helt fram. Saken er viktig for hele Inn på tunet-næringen og vil etter Sivilombudsmannens utsagn danne grunnlag for framtidig praksis hos avgiftsmyndighetene. Vi registrerer at Sivilombudsmannen ønsker ny behandling av saken hos Skatt Øst og vil følge opp dette videre, avslutter Hege Lindstrøm.