Stortingsmelding om vekstkraft og gründerskap

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruksministeren fremjar landbruksbasert næringsutvikling. Norges Bondelag applauderer.

Landbruksminister Sylvi Listhaug vil fremje ei stortingsmelding om moglegheiter for landbruksbasert næringsutvikling som ikkje er tradisjonelt jord- og skogbruk. Norges Bondelag ønskjer ei slik melding velkommen.

- Det er svært positivt at landbruksministeren vil vidareutvikle satsinga på  entreprenørskap i landbruket  og lønnsame bygdenæringar. Det skjer mykje god og spennande næringssutvikling i landbruket, og det er viktig at styresmaktene følgjer dette opp og bidrar med å sikre gode og stabile rammevilkår, seier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Må involvere fleire departement

Ein stor del av regelverket som påverkar lønsemda og utviklingspotensialet til bygdenæringane  ligg under andre departement enn Landbruks- og matdepartementet. Til dømes skatte- og avgiftsreglar hos Finansdepartementet, og Plan- og bygningslov, naturmangfaldslov og reglar for vern av utmark  som blir forvalta av Kommunal- eller Miljødepartementet.

- Eg ventar at landbruksministeren legg mykje vekt på å involvere regjeringskollegaene sine i problemstillingane knytt til bygdenæringene, med sikte på å fjerne flaskehalsar som hemmar utvikling, seier Per Skorge.

Landbruk i botn

Samtidig som landbruksminister Sylvi Listhaug fremjar stortingsmelding om moglegheiter for landbruksbasert næringsutvikling, presiserer ho at eit solid landbruk må ligge i botn for den nye næringsutviklinga. Det er Norges Bondelag glad for.
- Vi ser i dag at bygdenæringene har oppnådd størst omfang i dei områda der det tradisjonelle landbruket står sterkt frå før. Dette viser at det tradisjonelle landbruket og dei nye næringane er gjensidig avhengige av kvarandre.  Her er det snakk om eit ”både-og”,  ikkje eit ”anten-eller”, seier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Det er ikkje varsla når vi kan vente at meldinga er ferdig.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere