Stortingshøring om matmaktlov

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Stortinget

- Det er på høy tid å innføre lov om god handelsskikk, sa Norges Bondelag under en åpen høring om matmakt på Stortinget. Arbeiderpartiet har foreslått å innføre matmaktloven som regjeringa la i skuffen for tre år siden.

Arbeiderpartiet har fremmet et eget representantforslag i Stortinget om å innføre Lov om god handleskikk og å utrede et forbud mot prisdiskriminering i dagligvarehandelen. Under høringen på Stortinget viste Bondelaget til at lite har skjedd siden regjeringa la lov om god handelsskikk i skuffen i 2015, selv om at forslaget har svært bred støtte.

- Siden 2015 har maktkonsentrasjonen hos dagligvarekjedene bare fortsatt å øke. Innføring av loven vil ikke løse alt, men være et steg i rett retning. Det er en lavthengende frukt, som vil ha en positiv effekt, sa Anne Thorine Brotke, nestleder i næringspolitisk avdeling i Bondelaget.

Hun viser til at loven har bred støtte, blant annet av NHO, LO, Forbrukerrådet, dagligvareleverandørene og landbruket. De fleste dagligvarekjedene godtar også forslaget.

Lovforslaget ble utredet av Dagligvarelovutvalget i 2013. Utvalget påpekte at det var høy konsentrasjon i verdikjeden for mat og økende innslag av vertikal integrasjon. Forholdet mellom kjeder og leverandører var ifølge ekspertutvalget preget av uklare kontrakter om ytelser, uklarhet om risikofordeling, og kontrakter utformet slik at ytelser kan justeres ensidig.

- Vedtas lov om god handelsskikk vil det blant annet kreve skriftlige avtaler om hvilke ytelser partene forpliktet seg til å levere, ansvar for svinn og kundereklamasjon, frister for varsling av delisting og beskyttelse mot kopiering, sier Brotke som avviser regjeringas påstand om at loven vil ha liten effekt.

Bondelaget mener loven også må regulere distribusjon av varer. I dag kontrollerer dagligvarekjedene all distribusjon, med unntak av TINE og Ringnes.

Les hele høringsinnspillet fra Norges Bondelag.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere