I går kveld gjorde Stortinget endelig vedtak i de delene av statsbudsjettet for 2018 som omhandler Landbruks- og matdepartementet, samt merknader og forslag til vedtak fra næringskomiteen.
 

Leder i Bondelaget, Lars Petter Bartnes, er svært fornøyd med at et flertall på Stortinget sluttet seg bak næringskomiteens forslag om å videreføre driften av opplysningskontorene inntil videre.
 

- Vi er glade for dette vedtaket. Opplysningskontorene gjør en viktig jobb for å bidra til å skape markedsbalanse i en krevende tid, særlig for produsenter av sau og lam, sier Bartnes.
 

Stortinget vedtok også å bevilge 75 millioner kroner til investeringsmidler særlig rettet mot små og mellomstore melkebønder og reverserte kuttet på om lag 33 mill. kr. til alle de frivillige organisasjonene innenfor landbruk-, bygde- og matområdet, som regjeringen hadde foreslått.
 

Ønsker sterkere framdrift for å nå jordvernmål

Samtlige partier, med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet, vedtok at de ikke var fornøyde med regjeringens innsats for å nå det såkalte jordvernmålet og ser behov for nye virkemidler. Stortinget vedtok i 2015 et mål om å begrense nedbyggingen av norsk matjord til 4000 dekar i året innen 2020. I 2016 ble det totalt bygget ned om lag 6000 dekar matjord i Norge.
 

- Dette er positivt. Vi trenger et tydelig og aktivt Storting hvis vi skal lykkes bedre i kampen for å ta vare på matjorda vår, sier Bartnes.
 

Han er også fornøyd med at det samme flertallet på Stortinget vedtok at de ikke aksepterer regjeringens ønske om å skrinlegge forslaget om innstramming av jordloven og forslaget om strengere regulering av muligheten for å inngå opsjonsavtale om nedbygging av matjord.
 

Skuffet over kutt til Mattilsynet

Bondelaget er svært skuffet over vedtaket om å kutte Mattilsynets bevilgning med 25 millioner, som er et resultat av budsjettforliket mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF.
 

- Økt smittepress, behov for styrket innsats mot antibiotikaresistens og satsing på dyrevelferd tilsier at Mattilsynet trenger større bevilgninger, ikke kutt, sier Bartnes.