Storfekjøtt prioritert i årets jordbrukskrav

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Vi meget overrasket over brevet og reaksjonen fra Tyr. Vi er usikre på om Tyr har satt seg godt nok inn i kravet.

Illustrasjonsfoto: Mats Olsen.Det skriver Norges Bondelag i et brev til TYR etter at organisasjonen har uttrykt stor misnøye med kravet fra faglaga i årets jordbruksforhandlinger når det gjelder storfekjøttproduksjon.

-Vi mener vi har laget et svært offensivt krav for storfe, for å svare på de utfordringene som ligger i den store underdekningen på markedssida, skriver næringspilitisk sjef Arild Busterud i brevet til Tyr, og peker amtidig på at organisasjonen i sitt "reaksjonsbrev" har sammenstilt kravet med Tyr sine innspill til jordbruksforhandlingene. Norges Bondelag får mange innspill, og forhandlingsutvalget har vurdert disse i sammenheng. Blant annet har vi fått innspill på å etablere et nytt storfeslakttilskudd etter modell fra lammeslakttilskuddet. Dette tilskuddet har dere valgt ikke å ta med i sammenligningen, heter det i brevet som gjengir kravet i årets jordbruksforhandlinger:

”Jordbrukets forhandlingsutvalg konstaterer at dagens tilskuddsordninger og prisuttak på storfekjøtt gir en betydelig underdekning av norsk storfekjøtt. For å få økt produksjon av storfekjøtt kombinert med en kvalitetsheving, mener forhandlingsutvalget at det må etableres ei ny tilskuddsordning, ”tilskudd til storfeslakt” etter modell av lammeslakt¬tilskuddet. Det er et problem med overskudd av storfefett. Fettet har tilnærmet ingen verdi, og eksporteres til en ekstrem lav pris. Tilskuddet må derfor differensieres etter vekt, klassifisering og fett."

I Tyr sitt innspill til jordbruksforhandlingene er det beregnet at summen av forslagene hadde en ramme på om lag 350 mill. kroner. Jordbrukets krav inneholder følgende for storfe:

Storfeslakttilskudd: 234 mill. kr
Drifttilskudd ammeku: 36 mill. kr
Beitetilskudd storfe m.m: 120 mill. kr
Utmarksbeitetilskudd: 53 mill. kr
Distrikttilskudd kjøtt: 15 mill. kr
Avløsertilskudd ferie/fritid: 20 mill. kr (+effekt av økt toppavgrensing med 3700 kr)
SUM disse tilskudd: 478 mill. kroner

I tillegg er stedsfrakttilskuddet for kraftfôr foreslått økt med 50 mill. kroner, og ordningen foreslås lagt om etter modell fra innfrakttilskuddet for kjøtt. Omleggingen vil særlig styrke produsenter av drøvtyggere som i dag ligger i randsonene utenfor ”0-sona”. Innfrakttilskuddet for kjøtt er styrket med 10 mill. kroner.

I kravet har vi satt av 150 mill. kroner til et klimatilpasset dreneringstilskudd der en kan få dekket inntil 30 prosent av kostnaden med grøfting. Dette vil også gagne ammeku¬produsenter som har jord med dårlig drenering,
skriver Norges Bondelag.


 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere