Storfekjøtt prioritert i årets jordbrukskrav

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Vi meget overrasket over brevet og reaksjonen fra Tyr. Vi er usikre på om Tyr har satt seg godt nok inn i kravet.

Illustrasjonsfoto: Mats Olsen.Det skriver Norges Bondelag i et brev til TYR etter at organisasjonen har uttrykt stor misnøye med kravet fra faglaga i årets jordbruksforhandlinger når det gjelder storfekjøttproduksjon.

-Vi mener vi har laget et svært offensivt krav for storfe, for å svare på de utfordringene som ligger i den store underdekningen på markedssida, skriver næringspilitisk sjef Arild Busterud i brevet til Tyr, og peker amtidig på at organisasjonen i sitt "reaksjonsbrev" har sammenstilt kravet med Tyr sine innspill til jordbruksforhandlingene. Norges Bondelag får mange innspill, og forhandlingsutvalget har vurdert disse i sammenheng. Blant annet har vi fått innspill på å etablere et nytt storfeslakttilskudd etter modell fra lammeslakttilskuddet. Dette tilskuddet har dere valgt ikke å ta med i sammenligningen, heter det i brevet som gjengir kravet i årets jordbruksforhandlinger:

”Jordbrukets forhandlingsutvalg konstaterer at dagens tilskuddsordninger og prisuttak på storfekjøtt gir en betydelig underdekning av norsk storfekjøtt. For å få økt produksjon av storfekjøtt kombinert med en kvalitetsheving, mener forhandlingsutvalget at det må etableres ei ny tilskuddsordning, ”tilskudd til storfeslakt” etter modell av lammeslakt¬tilskuddet. Det er et problem med overskudd av storfefett. Fettet har tilnærmet ingen verdi, og eksporteres til en ekstrem lav pris. Tilskuddet må derfor differensieres etter vekt, klassifisering og fett."

I Tyr sitt innspill til jordbruksforhandlingene er det beregnet at summen av forslagene hadde en ramme på om lag 350 mill. kroner. Jordbrukets krav inneholder følgende for storfe:

Storfeslakttilskudd: 234 mill. kr
Drifttilskudd ammeku: 36 mill. kr
Beitetilskudd storfe m.m: 120 mill. kr
Utmarksbeitetilskudd: 53 mill. kr
Distrikttilskudd kjøtt: 15 mill. kr
Avløsertilskudd ferie/fritid: 20 mill. kr (+effekt av økt toppavgrensing med 3700 kr)
SUM disse tilskudd: 478 mill. kroner

I tillegg er stedsfrakttilskuddet for kraftfôr foreslått økt med 50 mill. kroner, og ordningen foreslås lagt om etter modell fra innfrakttilskuddet for kjøtt. Omleggingen vil særlig styrke produsenter av drøvtyggere som i dag ligger i randsonene utenfor ”0-sona”. Innfrakttilskuddet for kjøtt er styrket med 10 mill. kroner.

I kravet har vi satt av 150 mill. kroner til et klimatilpasset dreneringstilskudd der en kan få dekket inntil 30 prosent av kostnaden med grøfting. Dette vil også gagne ammeku¬produsenter som har jord med dårlig drenering,
skriver Norges Bondelag.


 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere