Store verdiar i landbruket sitt bygningsmiljø

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruket sine bygg representerer store ressursar. "Landbruksbygg og kulturlandskap" har no levert sin sluttrapport.

Illustrasjonsfoto: Ole Nikolai Skulberg.Utviklingsprogrammet set fokus på verdien av landbruket si bygningsmasse og omtalar både historiske bygg og framtidas bygg.

Ivaretaking av bygningsmiljø som ikkje inngår som ein del av nærings­utøvinga i dag, er kostnadskrevjande, og ein ser at landbruksbygg som ikkje lenger er i bruk står i fare for å forfalle og gå tapt. Dette vil medføre øydelegging av dei historiske kultur­miljøa, som landbruket er ein viktig del av. Utviklinga i jordbruket med oppføring av nye store land­bruksbygg, og eldre landbruksbygg som mistar sin funksjon, er ei utfordring for kultur­landskapet og kulturmiljøet.

Styrking og betre samordning av verkemiddelbruken

Utviklingsprogrammet har gjennom sitt arbeid erfart at ein treng styrking og betre samordning av verkemiddelbruken, dersom ein ønskjer betre landskapstilpassing og utforming av nye land­bruksbygg, men også ta vare på eksisterande bygg. Programmet har vidare peikt på fleire område der regelverket kan betrast for å ta vare på bygnings- og landskaps­verdiane. Programmet har og avdekka store behov for tiltak innan rådgivings- og rettleiings­tenesta.

Landbruksbygg og kulturlandskap har fokusert på tre ulike tema­områder:

  • Nye landbruksbygg og kulturlandskap
  • Ny bruk av ledige landbruksbygg
  • Kulturhistoriske viktige landbruksbygg

Nye landbruksbygg og kulturlandskap


Ei gruppe har arbeidd med å betre landskapstilpassing og utforming av nye landbruksbygg. Dette skulle skje med omsyn til eksisterande bygningsmiljø og tunform, og med krav om framtidsretta og funksjonelle bygg.

 Arbeidsgruppa har og sett på gjeldande verkemiddelapparat, både juridisk og økonomisk, og foreslått ei rekke tiltak for å styrke verkemidla for å få til ei betre landskapstilpassing og utforming av landbruksbygg.

Rådgjevar Pål Krister Langlid i Nord-Trøndelag Bondelag har leia denne arbeidsgruppa.

Ny bruk av ledige landbruksbygg


Ei gruppe har arbeidd med å legge til rette for ny bruk av ledige landbruksbygg. Hovudmålet var å stimulere til ny og fortsett bruk av landbruksbygg i det norske kulturlandskapet, med vekt på funksjonalitet, estetikk, kulturhistorie og arkitektur. Bygga skal nyttast både til tradisjonelt landbruk og til nye næringar.

Seniorrådgjevar Per Harald Agerup og rådgjevar Lars Alhaug har vore Bondelaget sine representantar i denne gruppa.

Kulturhistorisk viktige landbruksbygg


Ei gruppe har arbeidd med å utvikle metode og retningslinjer for kartlegging av kulturhistorisk viktige landbruksbygg. Arbeidsgruppa har laga ein rettleiar for ei slik kartlegging og registrering, og har gjennomført registreringar i fire pilotkommunar.

Styringsgruppe

Rådgjevar Ole Nikolai Skulberg og seinare prosjektleiar Svein Guldal har vore Bondelaget sine representantar i styringsgrupa for prosjektet landbruksbygg og kulturlandskap.

(Kilde: Statens landbrukstilsyn)

Rapporten Landbruksbygg og kulturlandskap

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere