Store verdiar i landbruket sitt bygningsmiljø

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruket sine bygg representerer store ressursar. "Landbruksbygg og kulturlandskap" har no levert sin sluttrapport.

Illustrasjonsfoto: Ole Nikolai Skulberg.Utviklingsprogrammet set fokus på verdien av landbruket si bygningsmasse og omtalar både historiske bygg og framtidas bygg.

Ivaretaking av bygningsmiljø som ikkje inngår som ein del av nærings­utøvinga i dag, er kostnadskrevjande, og ein ser at landbruksbygg som ikkje lenger er i bruk står i fare for å forfalle og gå tapt. Dette vil medføre øydelegging av dei historiske kultur­miljøa, som landbruket er ein viktig del av. Utviklinga i jordbruket med oppføring av nye store land­bruksbygg, og eldre landbruksbygg som mistar sin funksjon, er ei utfordring for kultur­landskapet og kulturmiljøet.

Styrking og betre samordning av verkemiddelbruken

Utviklingsprogrammet har gjennom sitt arbeid erfart at ein treng styrking og betre samordning av verkemiddelbruken, dersom ein ønskjer betre landskapstilpassing og utforming av nye land­bruksbygg, men også ta vare på eksisterande bygg. Programmet har vidare peikt på fleire område der regelverket kan betrast for å ta vare på bygnings- og landskaps­verdiane. Programmet har og avdekka store behov for tiltak innan rådgivings- og rettleiings­tenesta.

Landbruksbygg og kulturlandskap har fokusert på tre ulike tema­områder:

  • Nye landbruksbygg og kulturlandskap
  • Ny bruk av ledige landbruksbygg
  • Kulturhistoriske viktige landbruksbygg

Nye landbruksbygg og kulturlandskap


Ei gruppe har arbeidd med å betre landskapstilpassing og utforming av nye landbruksbygg. Dette skulle skje med omsyn til eksisterande bygningsmiljø og tunform, og med krav om framtidsretta og funksjonelle bygg.

 Arbeidsgruppa har og sett på gjeldande verkemiddelapparat, både juridisk og økonomisk, og foreslått ei rekke tiltak for å styrke verkemidla for å få til ei betre landskapstilpassing og utforming av landbruksbygg.

Rådgjevar Pål Krister Langlid i Nord-Trøndelag Bondelag har leia denne arbeidsgruppa.

Ny bruk av ledige landbruksbygg


Ei gruppe har arbeidd med å legge til rette for ny bruk av ledige landbruksbygg. Hovudmålet var å stimulere til ny og fortsett bruk av landbruksbygg i det norske kulturlandskapet, med vekt på funksjonalitet, estetikk, kulturhistorie og arkitektur. Bygga skal nyttast både til tradisjonelt landbruk og til nye næringar.

Seniorrådgjevar Per Harald Agerup og rådgjevar Lars Alhaug har vore Bondelaget sine representantar i denne gruppa.

Kulturhistorisk viktige landbruksbygg


Ei gruppe har arbeidd med å utvikle metode og retningslinjer for kartlegging av kulturhistorisk viktige landbruksbygg. Arbeidsgruppa har laga ein rettleiar for ei slik kartlegging og registrering, og har gjennomført registreringar i fire pilotkommunar.

Styringsgruppe

Rådgjevar Ole Nikolai Skulberg og seinare prosjektleiar Svein Guldal har vore Bondelaget sine representantar i styringsgrupa for prosjektet landbruksbygg og kulturlandskap.

(Kilde: Statens landbrukstilsyn)

Rapporten Landbruksbygg og kulturlandskap

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere