- Store investeringer lønner seg ikke

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Lav inntekt og for svake investeringsordninger gjør store investeringer i landbruket ulønnsomme, fastslår ny rapport.

Flere nye fjøs er helt avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i Norge, men da må investeringsordningene i landbruket styrkes.

For å kunne produsere nok mat til en voksende norsk befolkning må driftsbygningene rundt om på gårdene fornyes. I dag er de fleste slike investeringer ulønnsomme for bonden. Det viser en ny rapport fra AgriAnalyse.

- Dagens kombinasjon av lønnsomhet og investeringsvirkemidler er ikke god nok til å gi overskudd på investeringene. Derfor har vi fallende norsk produksjon og denne trenden må snus blant annet med investeringsvirkemidler, sier administrerende direktør i AgriAnalyse Christian Anton Smedshaug.

Ulønnsomt i 5 av 5 tilfeller

Regjeringas landbruks- og matmelding fra 2012 sier at den norske matproduksjonen skal økes i takt med befolkningsveksten. I praksis tilsvarer det en økning på litt over en prosent årlig frem mot 2030. Samtidig driver mange bønder med gammelt og utdatert driftsapparat, og det må investeres kraftig for å kunne øke produksjonen. For produksjonene storfe/melk, sau og korn anslår AgriAnalyse investeringsbehovet til 20 milliarder kroner.

I rapporten har forskerne satt opp en standard kalkyle for investering i ny driftsbygning på tre ulike bruk i melke/storfe-produksjonen, og for to typer sauebruk.  En kombinasjon av beskjedne inntekter og for små investeringstilskudd gjør investeringen ulønnsom i alle fem tilfellene.

- Kun ved å ha et godt utbygd og moderne produksjonsapparat, sammen med god lønnsomhet, kan man gjøre matproduksjon attraktivt for bonden og sikre volumene for industri og samfunn, sier Smedshaug.

Administrerende direktør i AgriAnalyse, Christian Anton Smedshaug. Foto: Anders Henriksen.

Ber om seks mrd.

I kravet til jordbruksforhandlingene ber Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om en pakke på seks milliarder kroner over fem år i ekstra investeringstilskudd. Smedshaug tror dette kan være nok til å øke investeringstakten i landbruket.

- Drøye 6 mrd i ekstra investeringstilskudd for å sikre verdikjeden for norsk mat må sees opp mot ressursbruken i andre deler av næringslivet. Det kan for eksempel sees i forhold til 172 milliarder i investeringer oljesektoren for 2012.

- Rapporten viser overraskende liten lønnsomhet ved å gjøre investeringer i landbruket. Dersom vi ikke får fornyet driftapparatene våre klarer vi ikke å opprettholde og øke matproduksjonen fremover. Ekstra investeringsmidler er derfor en nødvendig for forutsetning for å løfte norsk matproduksjon for fremtidig generasjoner, sier generalsekretær i Norges Bondelag Per Skorge.

Noen investerer

Investeringer i landbruket utgjør en synkende andel av de totale investeringene i norsk næringsvirksomhet.  Til tross for svak lønnsomhet ble det investert for 3,6 milliarder kroner i nye driftsbygninger i fjor.

Fredag morgen meldte NRK Dagsnytt at det gjøres mange feilslåtte investeringer i landbruket i dag.

- En standard kalkyle viser at større investeringer i landbruket ikke er lønnsomt. Allikevel vil bildet variere fra gårdsbruk til gårdsbruk. Noen steder vil investeringer i gårdsbruk være lønnsomme. Likevel er vi avhengige av at den generelle lønnsomheten blir bedre for å kunne øke matproduksjonen, sier Skorge.

- På flere gårdsbruk er driftsapparatet i så dårlig stand at alternativet til å investere er å slutte. I slike tilfeller er noen bønder villige til å gå på akkord med tradisjonell lønnsomhet for å kunne drive videre.  Hvordan en slik situasjon håndteres vil variere, men noen bønder kan putte inn mer egenkapital, de vil redusere det private forbruket, jobbe mange flere timer eller ta seg jobb utenfor jordbruket. 

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere