Stor skilnad mellom lov og praktiseringa av loven

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Praktisering av lova om motorferdsel i utmark er for streng ut i frå ordlyden og føremålet med lova.

Det streka  Bondelagsleiar Nils T. Bjørke under då han saman med advokat Sissel Fykse i Norges Bondelag møtte Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning om nettopp lov om motorferdsel i utmark.

Utgangspunktet for møtet var brevet til Miljøverndepartementet der Bondelaget peika på at med dei krava jordbruksnæringa møter til rasjonalsering og effektivitet, er det naudsynt at næringa får utvikla seg og ta i bruk nye hjelpemiddel.

Tolkar loven for strengt

Hovudregelen er at det er ulovleg med motorferdsel i utmark. Motorferdsellova opnar likevel for naudsynt transport i jordbruksnæring, og det her styresmaktene tolkar motorferdselslova for strengt, meinte Bondelaget.

Det er Suldal kommune som har kontakta Norges Bondelag og reist spørsmålet om det er naudsynt å søkja løyve frå kommunen for å kunna henta sauer frå utmarksbeite med helikopter.

Bondelaget viste også til at mange i landbruket har ATV og at dette er eit hjelpemiddel som bør kunna nyttast i utmarka. - Me ønskjer ikkje at det skal vera fritt fram for motorferdsel i utmarka. Det er likevel viktig at styresmaktene aksepterer at lovgjevar har gjort eit unntak for nyttekøyring i landbruket og at dette m.a. opnar for køyring med ATV til dette føremålet, understreka Bondelaget.

Dyrevelferd

I brevet til Miljøverndepartementet, peika Bondelaget på at det i enkelte situasjonar kan vere naudsynt å henta sauer ned frå fjellet med helikopter, til dømes dyr som er skadde eller det har kome mykje snø. - Vidare kan det til dømes vere teneleg i samband med ettersanking, å flyga over større område og eventuelt ta med seg sauer eller setja av folk for at desse skal ta med dyra ned frå fjellet. I slike høve, er det uråd å søkja om konkret landingsstad på førehand, skreiv Bondelaget.

Praktiske løysingar

- Vi er opptekne av praktiske løysingar som let seg gjennomføra, seier Bondelagsleiar Nils T. Bjørke.

Les og:

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere