Stor interesse for norsk modell i Canada

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Det var stor interesse for den norske landbruksmodellen då bondelaget i Quebec arrangerte konferanse.

Konferansen finn stad annankvart år. Temaet i år la vekt på korleis ein kan brødfø ei aukande folkemengde i verda. Robert Carlson frå amerikanske National Farmers Union og president i World Farmers Organisation, presenterte den amerikanske landbrukspolitikken, og generalsekretæren for det franske bondelaget, FNSEA, la fram franske bønders syn på reforma av EUs landbrukspolitikk.
Seniorrådgjevar Hildegunn Gjengedal (bildet) frå Norges Bondelag presenterte den norske landbrukspolitikken, og la spesielt vekt på marknadsregulering, årlege forhandlingar og spesialtilpassa støtte. Ho framheva også behovet for å ha importvern som gir politisk handlingsrom til å gjennomføre politikken. Norges Bondelag har i mange år samarbeidd tett med det kanadiske bondelaget for å hindre store kutt i importvernet gjennom WTO-forhandlingane. Samarbeidet har mellom anna resultert i eit felles opprop med bondelag fleire andre land om retten til å produsere mat til eige folk, kalla Call for Coherence.
Fleire av dei kanadiske bøndene ville vite korleis det norske systemet fungerte, og korleis vi jobba for å oppretthalde importvernet. Nokre lurte også på om forhandlingsretten var grunnlovsfesta, og korleis vi oppnår så sterk støtte i folket til å behalde landbrukspolitikken.
Canada har også marknadsregulering for mjølk, egg og fjørfé. Dei kjempar hardt i WTO for å unngå ei svekking av tollvernet som ville øydelegge moglegheitene for å behalde denne modellen. På den andre sida har Canada store eksportinteresser for svin. Denne todelinga er ei utfordring i Kanadas internasjonale handelspolitikk, noko som også kom fram under konferansen.
Det var òg stor interesse for kvinner si stilling i landbruket.
- Korleis har de klart å få så mange kvinner inn i styret, ville kvinnene i salen vite, og ville gjerne kome til Noreg for å lære.


 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere