Stopp rovdyras herjinger!

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøtet i Norges Bondelag er svært bekymra for framtida til beitenæringa. Bestandsmålene må ned. Det haster å ta ut rovdyr nå før beitenæringa utraderes i store deler av landet.

Rovdyrbestanden er ute av kontroll, og gir sterkere press på beitenæringa i stadig nye områder. Årsmøtet i Norges Bondelag er svært bekymra for framtida til beitenæringa. Bestandsmålene må ned. Det haster å ta ut rovdyr nå før beitenæringa utraderes i store deler av landet.


Årets beitesesong har nettopp starta, men allerede er dyrelidelsene og de menneskelige påkjenningene enorme. Friske dyr sluppet på beite, blir funnet igjen som kadavre eller må avlives etter ulvens herjinger. Vi har bare sett starten på en blodig sommer. Så lenge ulvebestanden ikke forvaltes i tråd med Stortingets vedtatte politikk, vil dette eskalere. Årsmøtet i Norges Bondelag krever at ulvepolitikken blir fulgt opp med handling, og at den norske ulvebestanden blir regulert ned til det bestandsmålet som er satt.


Rovdyrforliket sier at vi skal ha både beitedyr og rovdyr i norsk natur. Årsmøtet krever at rovdyrforliket følges opp. Utmarka kan kun nyttes til matproduksjon gjennom beiting. Beitebruken er nærmest utradert i rovdyrprioriterte områder. Rovdyra flytter seg etter beitedyra, og inn i de beiteprioriterte områdene som nå opplever store skader. Rovdyrangrepa skaper uro og utrygghet i lokalsamfunn, og tar fra oss muligheten til å produsere mat på utmarksressurser.


Bestandsmålet kan ikke bare fungere som et minimumsmål, men må også være et maksimumstall. Bare gjennom kontroll med antall rovdyr, kan vi sikre ei levedyktig beitenæring over hele landet. Årsmøtet i Norges Bondelag krever at potensielle skadedyr blir tatt ut før beitesesongen, og at rovdyr som gjør skade på beite felles umiddelbart. Dette gjelder alle rovdyr, ulv, bjørn, jerv, gaupe og ørn. Bonden må få hente hjem friske dyr fra beite, ikke skadde og drepte dyr.

(Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag)

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere