Stem på trygg mat!

Publisert 07.09.2017
 • Tips en venn om denne siden

Stem på trygg mat

10 gode grunnar til å stemme for framtidas matproduksjon på valdagen 11. september.

 1. Norsk landbruk gir mat på bordet. Kjøt, mjølk, egg og plantevekstar frå det norske landbruket står for om lag halvparten av maten vi et i Noreg.
 2. Norsk landbruk gjer at du veit kva du et. Norsk mat held høg kvalitet og blir produsert på ein måte som tar omsyn til naturen og dyra. Det er strenge kvalitetskrav til norsk landbruk og matindustri. Vegen frå bonde til forbrukar er kort og oversiktleg.
 3. Norsk landbruk er i verdstoppen på dyrehelse. Vi brukar minst antibiotika i Europa, og har svært få tilfelle av dyresjukdommar og smittestoff som kan smitte frå dyr til menneske.
 4. Norsk landbruk har lågt forbruk av plantevernmiddel. Det kalde klimaet vårt bidrar til god plantehelse og minskar behovet for plantevernmiddel. Saman med eit strengt regelverk for bruk av slike stoff er resultatet rein frukt og reine grønsaker, og det lågaste forbruket av plantevernmiddel i Europa.
 5. Norsk landbruk bidrar til levande lokalsamfunn over heile landet. Matproduksjon skjer der jorda ligg, og gjer at vi har busetting i alle delar av Noreg. Landbruket og bonden gir vekst og bidrar til aktivitet i små og store lokalsamfunn.
 6. Norsk landbruk skapar vekst og verdiskaping. Kvar tiande bedrift i Noreg er eit gardsbruk. Det er 90 000 arbeidsplassar i verdikjeda for mat. Matindustrien er landets største fastlandsindustri med omsetning på om lag 156 milliardar kroner årleg.
 7. Norsk landbruk sørger for eit ope og levande landskap. Planteproduksjon og husdyr gir et ope kulturlandskap. Beitedyr bidrar også til å oppretthalde eit biologisk mangfald i naturen.
 8. Norsk landbruk bidrar til den globale matproduksjonen. Verdas folketal aukar og vi står overfor stadig større klimautfordringar som vil skape problem for verdas samla matproduksjon. Då er det spesielt viktig med ein sterk nasjonal matproduksjon.
 9. Norsk landbruk garanterer matforsyning i krisetider. Nasjonal matproduksjon og kunnskap om korleis vi brukar jorda, er eit viktig sikkerheitsnett i krisetider. Norsk landbruk er avgjerande for beredskap og sjølvforsyning dersom det oppstår kriser som hindrar import av mat.
 10. Norsk landbruk er ei viktig framtidsnæring. Landbruket med sine fornybare råvarer vil vere ein sentral bidragsytar til å løyse klimautfordringane og til ein grønare økonomi i framtida.

Stem på dei partia som vil vidareutvikle desse kvalitetane ved norsk landbruk, på kort og lang sikt. Skillelinjene i landbrukspolitikken er store, og på våre val-sider kan du lese om kvar dei ulike partia står i ulike landbrukspolitiske spørsmål. 

Relaterte lenker

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere