Status for dyrevelferd i svineproduksjon

Publisert 26.09.2019
 • Tips en venn om denne siden

Smågris

I juni presentere næringa flere tiltak for dokumentert bedre dyrevelferd hos svin. Her er status for de ulike tiltakene per september.

Dette er tiltakene næringa presenterte i juni: 

 • Vi skal ha bedre oversikt og oppfølging av dyrevelferden, både i næringa som helhet og på det enkelte gårdsbruk, og vi jobber med åpenhet internt i næringa og ut mot forbruker.
 • Det skal være klare konsekvenser for bønder som ikke følger regelverket.
 • Vi skal løfte holdningsskapende arbeid.
 • Reglene for hvordan avlivning på gården skal være tydelige.

Nedenfor følger status for tiltakene om å styrke kravene til dyrevelferd, som ble presentert i juni. Dette ble også presentert for Statsråd Olaug Bollestad i møte med næringa denne uka. 

Styrke dyrevelferdsprogrammet og konsekvenser for bønder

 • Dyrevelferdsprogrammet blir forskriftsfestet, det betyr at alle svineprodusenter må følge programmet.
  Satus i september: Forslag om forskriftsfesting av dyrevelferdsprogrammet for svin vil bli sendt ut på høring av Mattilsynet om kort tid.
 • Vi styrker kompetansen hos bonden ved å innføre obligatorisk kompetansekrav i dyrevelferd.
  Status i september: Næringa har innført obligatorisk kompetansekrav i form av opplæring i dyrevelferd. E-læringskurs er ferdigstilt, frist for gjennomføring er 1.1.2020.
   
 • Styrker kompetansen om svinenæringa blant veterinærer som gjennomfører gårdsbesøk.
  Status i september: Det er planlagt gjentakelse av kurs for veterinærer i 2020.
   
 • Slakteriene kan avslutte samarbeidet med bønder med dårlig dyrevelferd. Dersom et samarbeid blir avsluttet skal det ikke være mulig for bonden å få levert dyr til andre slakterier.
  Status i september: Slakteriene har klare rutiner for å avslutte samarbeidet med bønder med dårlig dyrevelferd, og melde til Mattilsynet. Dersom et samarbeid er avsluttet er det ikke mulig for bonden å få levert dyr til andre slakterier.
  De som ikke har gjennomført krav i dyrevelferdsprogrammet blir trukket økonomisk. Når bonden blir trukket, iverksettes det tiltak for å sikre konkret forbedring. Uten forbedring, blir forretningsforholdet avsluttet. Det er også utarbeidet kriterier for når mangler i Dyrevelferdsprogrammet medfører trekk i egenrevisjonssystemet (KSL) som hver bonde har. Til sammen blir dette sterke økonomiske sanksjoner.

Få bedre oversikt og oppfølging gjennom systematisering og kontroll

 • Systematisere data innhentet i Dyrevelferdsprogrammet for å få en bedre oversikt over utviklingen på dyrevelferd i svinenæringen, og gjøre det enklere for slakteriene å fange opp bønder som ikke følger regelverket.
 • Bruke opplysninger fra Mattilsynets eksisterende kontroll på slakteriene for å følge opp utviklingen på dyrevelferden.
  Status i september: Det blir jobbet med å utvikle kriterier for å få en bedre oversikt over utviklingen på dyrevelferd i næring og på det enkelte gårdsbruk. Det er sett forbedringer på enkeltkriterier siden Dyrevelferdsprogrammet startet i 2018 og siden juni.

Ha klare regler om avliving

 • Klargjøre regelverket om avliving. Alle svinebønder skal være klar over hvilke regler som gjelder når en gris skal avlives på gården. Derfor har vi dialog med Mattilsynet om å klargjøre regelverket og sørge for at dette blir forstått blant bøndene.
  Status i september: Næringa er samstemt om tydelige rutinebeskrivelser for avliving som ligger i e-læringskurset, og det er dialog med Mattilsynet.

Løfte holdningsskapende arbeid

Dårlige holdninger gir dårlig atferd – derfor er holdningsskapende arbeid svært viktig.

 • Norges Bondelag og Norsvin går sammen om å organisere besøksringer for bønder i svineproduksjonen. Målet er at alle svinebønder skal få et slikt besøk. Ordningen blir nå utviklet og igangsatt.
 • Løfte dyrevelferd som tema i alle organisasjoner i næringa, og ta det opp ved ulike anledninger hvor bønder samles.

  Status i september: Det blir igangsatt en pilot for besøksringer i et samarbeid mellom Bondelaget, Norsvin og flere, før tiltaket rulles ut i større skala. Bondelaget vil ta opp dyrevelferd ved ulike anledninger hvor bønder samles, i tillegg til egne møter om dyrevelferd.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere