- For oss i landbruket er det avgjørende å ha et godt og solid Mattilsyn. Med solid mener jeg både at de har de beste fagfolkene på sine oppgaver, og tilstrekkelige med ressurser til å følge opp dyrehold Dessverre gir ikke dette statsbudsjettet noe løft, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Mattilsynet har fått økt bevilgningene med 20 mill kroner i statsbudsjettet for 2020, tilsvarende økning i bevilgning på 1,4 prosent og økning i inntekter på 0,6 prosent. Justert for lønnsøkninger og konsumprisindeks er dette i realiteten en nedgang.

Les flere saker om Statsbudsjettet 2020: 

Stadig nye oppgaver

Mattilsynet har et stort ansvar, og det kommer stadig nye oppgaver. For eksempel skal tilsynet i framtida implementere nytt dyrehelseregelverk fra EU, håndtere villsvin og afrikansk svinepest og CWD/skrantesjuke. Samtidig skal de ivareta mattryggheten med blant annet den særnorske salmonellagarantien. Det krever et forpliktende prøvetakingsprogram.

- Et sterkt Mattilsyn er viktig for tilliten til norsk matproduksjon og husdyrhold. De må være oppdaterte, faglig kompetente og ha tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre tilsyn og prøvetaking. Derfor skulle vi gjerne sett at Mattilsynet hadde fått økte bevilgninger, noe vi har spilt inn til Landbruks- og matdepartementet flere ganger, sier Bartnes.

Beholder dagens veterinærvakt

Det var i kommuneproposisjonen for 2020 foreslått store endringer i finansiering og fordeling av midler til veterinærvakt i kommunene. Bondelaget var blant dem som kjempet for å beholde dagens ordning.

I Statsbudsjettet for 2020 slås det endelig fast at det ikke blir noen endring i finansiering eller organisering av veterinærvakten, slik at det fortsatt skal være mulig å få tak i veterinær til alle døgnets tider, over hele landet.

- Det er bra at regjeringen følger opp sin beslutning om å snu i saken om veterinærvakten. Å ha en forutsigbar og tilgjengelig veterinærvakt, er svært viktig for bondens mulighet til å ivareta dyrenes helse og velferd, sier Bartnes.