Statsbudsjettet sikrer norsk matmangfold

Publisert 08.10.2012
  • Tips en venn om denne siden

- Tollendringen i statsbudsjettet vil sikre det norske matmangfoldet, mener leder Nils T. Bjørke.

- Norges Bondelag er opptatt av å øke matproduksjon og sikre det norske matmangfoldet.  Derfor er vi godt fornøyd med at regjeringen har forslått en overgang fra krone- til prosenttoll på enkelte oster, storfe- og lammekjøtt, sier Bjørke.

Importveksten de siste årene har vært formidabel, og cirka 50 prosent av maten vi spiser i Norge importeres.

- Prosenttoll vil sikre norsk landbruk et handlingsrom for å dekke framtidig kostnadsvekst gjennom markedet. Matprisene vil i første omgang ikke øke som følge av denne endringen, men det er snakk om en gradvis endring av prisene over tid. Det vil altså ikke bli noen dramatisk endring av prisbildet slik mange har hevdet den siste tiden, sier Bjørke.

Investeringer

Norges Bondelag har i lengre tid foreslått en fondsordning som vil gjøre det mulig å sette til side kapital i enkeltpersonsforetak for å lette finansieringen av framtidige investeringsbehov.

- Det er beklagelig at regjeringen heller ikke denne gangen har kommet oss i møte, sier Bjørke.

Norges Bondelag ser det som svært positivt at bunnfradraget på formueskatten økes fra 750 000 til 870 000 kroner. Regjeringen foreslår også å øke formuesbeskatningen på næringseiendommer. Landbrukseiendommer er generelt unntatt dette. Norges Bondelag mener likevel det er feil å skattlegge næringskapital som er avgjørende for verdiskaping og arbeidsplasser.

Rovdyr

Rovdyrbestanden er økende, og konfliktnivået er svært høyt.

- Bondelaget mener det er positivt av bevilgningene til blant annet forebyggende og konfliktdempende tiltak er økt, selv om vi gjerne skulle sett at økningen var større, sier Bjørke.

Miljøverndepartementet opplyser at det brukes 300 millioner på rovvilt bare over deres budsjett. I Norge utgjør dette årlig 300 000 kroner per rovvilt. I tillegg kommer belastningen befolkningen og næringslivet i distriktene må ta.

For flere kommentarer, kontakt leder Nils T.Bjørke på tlf. 901 50 624

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Tekno-revolusjonen har starta i norsk landbruk

Teltscenen, Arendal

Våre samarbeidspartnere