- Norges Bondelag er opptatt av å øke matproduksjon og sikre det norske matmangfoldet.  Derfor er vi godt fornøyd med at regjeringen har forslått en overgang fra krone- til prosenttoll på enkelte oster, storfe- og lammekjøtt, sier Bjørke.

Importveksten de siste årene har vært formidabel, og cirka 50 prosent av maten vi spiser i Norge importeres.

- Prosenttoll vil sikre norsk landbruk et handlingsrom for å dekke framtidig kostnadsvekst gjennom markedet. Matprisene vil i første omgang ikke øke som følge av denne endringen, men det er snakk om en gradvis endring av prisene over tid. Det vil altså ikke bli noen dramatisk endring av prisbildet slik mange har hevdet den siste tiden, sier Bjørke.

Investeringer

Norges Bondelag har i lengre tid foreslått en fondsordning som vil gjøre det mulig å sette til side kapital i enkeltpersonsforetak for å lette finansieringen av framtidige investeringsbehov.

- Det er beklagelig at regjeringen heller ikke denne gangen har kommet oss i møte, sier Bjørke.

Norges Bondelag ser det som svært positivt at bunnfradraget på formueskatten økes fra 750 000 til 870 000 kroner. Regjeringen foreslår også å øke formuesbeskatningen på næringseiendommer. Landbrukseiendommer er generelt unntatt dette. Norges Bondelag mener likevel det er feil å skattlegge næringskapital som er avgjørende for verdiskaping og arbeidsplasser.

Rovdyr

Rovdyrbestanden er økende, og konfliktnivået er svært høyt.

- Bondelaget mener det er positivt av bevilgningene til blant annet forebyggende og konfliktdempende tiltak er økt, selv om vi gjerne skulle sett at økningen var større, sier Bjørke.

Miljøverndepartementet opplyser at det brukes 300 millioner på rovvilt bare over deres budsjett. I Norge utgjør dette årlig 300 000 kroner per rovvilt. I tillegg kommer belastningen befolkningen og næringslivet i distriktene må ta.

For flere kommentarer, kontakt leder Nils T.Bjørke på tlf. 901 50 624