Statsbudsjettet: Mangelfull støtte til rovdyrrammede bønder

Publisert 13.10.2017
  • Tips en venn om denne siden

Sau på fjellet
Sau på utmarksbeite. Foto: Tor-Odd Skjold.

Regjeringen følger ikke opp lovnader om full kompensasjon for rovdyrrammede bønder i forslag til neste års statsbudsjett.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 følger ikke opp tidligere lovnader om full erstatning for beitebrukere som opplever omfattende rovdyrangrep. Støtte til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) står på stedet hvil.

- Regjeringen viser nok en gang at de ikke tar situasjonen til rovdyrrammede bønder på alvor, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Han viser blant annet til at statsråd Jon Georg Dale rett før valget lovte fullverdig kompensasjon til blant annet sauebønder på Hadeland som hadde store tap i sommer.

- Vi ser gang på gang at bønder som lider store rovdyrtap og har massiv menneskelig påkjenning kun får dekka en brøkdel av kostnadene. Per i dag dekkes ikke kostnadene som et ulveangrep gir også for de som ikke mister sau. Eksempelvis fikk Rendalsbøndene ikke kompensert alle dokumenterte utgifter knyttet til ulveangrepene der i 2016. Det må endres, slår Bartnes fast. 

Potten for forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) står på stedet hvil. Bondelaget mener det må på plass økte midler for å gjøre kommunale fellingslag mer effektive og økte satser slik at sauebøndenes reelle kostnader rundt forebyggende tiltak for å forhindre rovdyrskade blir kompensert. Potten har siden 2008 blitt redusert med over 14 millioner kroner.

I statsbudsjettet vil regjeringa videreføre potten på 20 millioner til kommuner med ulverevir, setter av 4,1 millioner til mer merking av ulv og gir 3,3 millioner til Statens naturoppsyn til arbeidet med å dempe konflikter og formidle kunnskap.

- Problemet er ikke mangel på informasjon, men mangel på vilje til å følge opp Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv. Bevilgningene i statsbudsjettet bidrar på ingen måte til å kompensere for tapte inntektsmuligheter regjeringas ulvepolitikk påfører grunneiere og lokalsamfunn som fratas muligheten til å leve av ressursene i utmarka, sier Bartnes.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere