Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 følger ikke opp tidligere lovnader om full erstatning for beitebrukere som opplever omfattende rovdyrangrep. Støtte til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) står på stedet hvil.

- Regjeringen viser nok en gang at de ikke tar situasjonen til rovdyrrammede bønder på alvor, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Han viser blant annet til at statsråd Jon Georg Dale rett før valget lovte fullverdig kompensasjon til blant annet sauebønder på Hadeland som hadde store tap i sommer.

- Vi ser gang på gang at bønder som lider store rovdyrtap og har massiv menneskelig påkjenning kun får dekka en brøkdel av kostnadene. Per i dag dekkes ikke kostnadene som et ulveangrep gir også for de som ikke mister sau. Eksempelvis fikk Rendalsbøndene ikke kompensert alle dokumenterte utgifter knyttet til ulveangrepene der i 2016. Det må endres, slår Bartnes fast. 

Potten for forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) står på stedet hvil. Bondelaget mener det må på plass økte midler for å gjøre kommunale fellingslag mer effektive og økte satser slik at sauebøndenes reelle kostnader rundt forebyggende tiltak for å forhindre rovdyrskade blir kompensert. Potten har siden 2008 blitt redusert med over 14 millioner kroner.

I statsbudsjettet vil regjeringa videreføre potten på 20 millioner til kommuner med ulverevir, setter av 4,1 millioner til mer merking av ulv og gir 3,3 millioner til Statens naturoppsyn til arbeidet med å dempe konflikter og formidle kunnskap.

- Problemet er ikke mangel på informasjon, men mangel på vilje til å følge opp Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv. Bevilgningene i statsbudsjettet bidrar på ingen måte til å kompensere for tapte inntektsmuligheter regjeringas ulvepolitikk påfører grunneiere og lokalsamfunn som fratas muligheten til å leve av ressursene i utmarka, sier Bartnes.