Statsbudsjettet: Inga satsing på MRSA-tiltak

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Løyvingane står ikkje i stil til dei uttalte ambisjonane, meiner Norges Bondelag.

Norsk landbruk har høge ambisjonar om eit MRSA-fritt svinehald, og det er også ein ambisjon regjeringa deler. Derfor er det skuffande å lese regjeringas prioriteringar på feltet i årets statsbudsjett.

10 millionar kroner er sett av til forsking på antibiotikaresistens, mens løyvingane til erstatning til dei som må sanere besetningane sine ved MRSA-smitte,  ikkje er auka.

Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag- Regjeringa har høge ambisjoner om ei MRSA-fri svinenæring. Eg er skuffa over at ambisjonane ikkje er moglege å sjå att i løyvingane som er gitt, seier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Han er glad for at regjeringa vil auke kunnskapen om antibiotikaresistens, men det er ikkje nok, meiner Skorge.

- Kostnadane ved å fjerne MRSA frå svinehaldet er det framleis bøndene som tar. Slik kan det ikkje vere, når dette er ein jobb bonden gjer av omsyn til folkehelsa.

Best i klassen, men bonden betaler

Noreg er det einaste landet som har lukkast med ein strategi om å halde MRSA-smitte ute av svinehaldet, og dette er noko landbruksminister Jon Georg Dale har fronta i møte med utanlandske kollegaer. Fleire representantar for landbruket i andre europeiske land har besøkt Noreg for å lære om korleis vi jobbar med denne problematikken.

- Dersom norske bønder framleis skal dette ansvaret av omsyn til folkehelsa, må den offentlege kompensasjonen for produksjonstap og sanering aukast ytterlegare. Det blir ikkje tilstrekkelig dekka av forsikringa til den enkelte bonde, slik det blir hevda i statsbudsjettet, seier Per Skorge.

Heller ikkje i budsjettet frå Helse- og omsorgsdepartementet er det løyva store summar til å nedkjempe antibiotikaresistente bakteriar. Berre 6 millionar kroner er sett av til formålet.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere