Tidligere i år vedtok Stortinget å forby hold av pelsdyr i Norge fra 2025. I etterkant har det vært debatt om hvilket nivå erstatningen til de som tvinges til å oppgi sin næring skal være. Regjeringa ønsker i utgangspunktet bare å erstatte en del av det tapet som oppstår, mens bl.a Bondelaget mener det bør ytes full erstatning.

I statbudsjettet for 2020, som ble lagt fram i dag, settes det av 180 millioner erstatningskroner til pelsdyrbøndene. 160 millioner til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, og 20 millioner til omstilling ved avvikling.

- Vanlige familier som driver ei lovlig næring rundt om i landet vil rammes hardt både økonomisk og menneskelig når næringen er bestemt avviklet. Pelsdyrbøndene mister livsgrunnlaget sitt etter en svært uryddig politisk prosess.  Dette var en mulighet for regjeringa til å ta ansvar og rydde opp. Den muligheten benyttet seg ikke av, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Les flere saker om Statsbudsjettet 2020: 

Må endre prinsippene for erstatning

Regjeringen har anslått den økonomiske totalrammen for kompensasjon til pelsdyrnæringa til 505 millioner kroner. Oslo Economics og Samfunnsøkonomisk Analyse har anslått pelsdyrbøndenes reelle tap som følge av næringsforbudet til rundt to milliarder kroner. Fordelt på de fem årene fram mot forbudet trer i kraft, ville en dekning av hele tapet krevd rundt 400 millioner kroner hvert år.

Høringsrunden på forskriften som skal bestemme de endelige prinsippene for erstatning har vært på høring. Denne ble avsluttet 1. oktober. I høringen vektlegger Bondelaget prinsipper for erstatningen som på en helt annen måte vil sikre bøndene og deres familier.

- I det videre arbeidet med forskriften vil regjeringa få en ny sjanse til å sørge for ryddighet i denne prosessen, og til å sørge for at kompenasjonsposten økes betraktelig ved revidert budsjett og statsbudsjettet 2021, sier Bartnes.