- Statens vegvesen har seg selv å takke

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Statens vegvesen beskylder Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å forsinke prosessen rundt planlegging av ny E18. - Vegvesenet synes å glemme at de selv har medvirket til dette, sier fylkesleder Odd-Einar Hjortnæs i Akershus Bondelag.

Illustrasjonsfoto.

- Det er fylkesmannens oppgave å påpeke avvik fra statlige retningslinjer og forventninger til arealplanlegging, påpeker Hjortnæs. - Vi vet at fylkesmannen har tatt opp sin bekymring for matjordressursene tidlig i planleggingsprosessen, men Vegvesenet har valgt å se bort i fra dette. Følges ikke spillereglene som er satt av regjeringa i planforslaget, er det fylkesmannens oppgave å si i fra, fortsetter han. 

Regjeringa vektlegger vern av matjord i sine forventninger til regional og kommunal planlegging, retningslinjer for nasjonal transportplan og retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging. Når Statens vegvesen velger å se bort fra dette, skal fylkesmannen kontrollere og følge opp at vegvesenet følger regjeringas politikk.

Odd-Einar Hjortnæs- Statens vegvesen må ta større hensyn til matjorda enn det er gjort fram til i dag. Dette er en nasjonal utfordring ikke bare i forbindelse med E18 gjennom Follo. Alt for ofte er det de verdifulle matjordressursene som skaper hodebry, sier Hjortnæs.

Fylkesmannen har varslet innsigelse til de fleste av Vegvesenets traséalternativer i den aktuelle saken med begrunnelse i at disse ikke ivaretar interesser som matjord, vannressurser og vilt. Kommende uke møtes Statens vegvesen og fylkesmannen for å mekle. Om ikke dette fram, vil saken ende i Miljøverndepartementet opplyser fylkeslederen. - Bakgrunnen for innsigelsene er Vegvesenet godt kjent med. Derom planleggerne hadde tatt disse hensynene og føringene med i sin planlegging helt fra starten av, hadde de unngått innsigelsene, og planleggingsfasen kunne ha godt mye raskere, avslutter Odd-Einar Hjortnæs.

Kontaktperson: Odd-Einar Hjortnæs, leder i Akershus Bondelag, tlf 90870051

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere