- Statens vegvesen har seg selv å takke

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Statens vegvesen beskylder Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å forsinke prosessen rundt planlegging av ny E18. - Vegvesenet synes å glemme at de selv har medvirket til dette, sier fylkesleder Odd-Einar Hjortnæs i Akershus Bondelag.

Illustrasjonsfoto.

- Det er fylkesmannens oppgave å påpeke avvik fra statlige retningslinjer og forventninger til arealplanlegging, påpeker Hjortnæs. - Vi vet at fylkesmannen har tatt opp sin bekymring for matjordressursene tidlig i planleggingsprosessen, men Vegvesenet har valgt å se bort i fra dette. Følges ikke spillereglene som er satt av regjeringa i planforslaget, er det fylkesmannens oppgave å si i fra, fortsetter han. 

Regjeringa vektlegger vern av matjord i sine forventninger til regional og kommunal planlegging, retningslinjer for nasjonal transportplan og retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging. Når Statens vegvesen velger å se bort fra dette, skal fylkesmannen kontrollere og følge opp at vegvesenet følger regjeringas politikk.

Odd-Einar Hjortnæs- Statens vegvesen må ta større hensyn til matjorda enn det er gjort fram til i dag. Dette er en nasjonal utfordring ikke bare i forbindelse med E18 gjennom Follo. Alt for ofte er det de verdifulle matjordressursene som skaper hodebry, sier Hjortnæs.

Fylkesmannen har varslet innsigelse til de fleste av Vegvesenets traséalternativer i den aktuelle saken med begrunnelse i at disse ikke ivaretar interesser som matjord, vannressurser og vilt. Kommende uke møtes Statens vegvesen og fylkesmannen for å mekle. Om ikke dette fram, vil saken ende i Miljøverndepartementet opplyser fylkeslederen. - Bakgrunnen for innsigelsene er Vegvesenet godt kjent med. Derom planleggerne hadde tatt disse hensynene og føringene med i sin planlegging helt fra starten av, hadde de unngått innsigelsene, og planleggingsfasen kunne ha godt mye raskere, avslutter Odd-Einar Hjortnæs.

Kontaktperson: Odd-Einar Hjortnæs, leder i Akershus Bondelag, tlf 90870051

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere