I dag kom dommen fra Oslo Tingrett i saken der WWF gikk til sak mot staten fordi de mener norsk ulveforvaltning er i strid med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. WWF ønsket at domstolene skulle avgjøre om forvaltningen må endres fordi de mener ulven er kritisk truet.  

WWF fikk ikke medhold på noe punkt.

- Vi er lettet over dommen. Dommen slår fast at Stortingets ulveforlik ikke er i strid med naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Dommen sier også at bestandsmålet for ulv er satt slik at det tilfredsstiller Norges forpliktelser til Bernkonvensjonen. Det innebærer at så lenge bestandsmålet er nådd, vil lisensjakt ikke true bestandens overlevelse, sier Einar Frogner.

Stortinget avgjør, ikke domstolene

Dommen konkluderer med at det i stor grad er et politisk spørsmål hvor stor ulvebestanden skal være og hvordan den skal forvaltes, så lenge konvensjonskravene er oppfylt. Den mener det er en klar sammenheng mellom det politisk fastsatte bestandsmålet og lovens vilkår om «bestandens overlevelse», da måltallet er satt ut fra en vurdering om overlevelsesevnen og Norges andel av forpliktelsen.

- Jeg er glad for at rovviltpolitikken i Norge fortsatt skal bestemmes av Stortinget og ikke i domstolene, sier Einar Frogner.

Viktig rettsak for framtidas landbruk

Rettsaken har vært prinsipielt viktig. Kjernen i WWFs søksmål var at de mener det aldri er blitt gjort noen egentlig vurdering av hva som utgjør en levedyktig ulvebestand i Norge. WWF har ikke fått medhold i at vurderingen skal omhandle en norsk delbestand, retten slår fast at bestandens overlevelse knytter seg til en sør-skandinavisk bestand.

Rekordmange ulv registrert i Norge

Siden rettsaken ble avsluttet har det kommet ny foreløpig statusrapport fra vinterens registrering av ulv. Rapporten som Høyskolen i Innlandet har laget på oppdrag for Rovdata viser at det aldri før i nyere tid har blitt registrert så mange ulv i Norge.

Rapporten påviste 115–116 ulv i Norge i vinter, mot 105 til 112 i fjor vinter. 70 til 71 av ulvene ble kun påvist i Norge, mens 45 hadde tilhold på begge sider av grensen mot Sverige.  

Denne utviklingen bekymrer Norges Bondelag.

- Denne dommen er svært viktig for mange beitebrukere som sender sau og storfe ut på utmarksbeite. Det er ingen andre land i Europa hvor utmarksbeite betyr så mye for matproduksjonen som i Norge. Årsaken er at vi kun har tre prosent dyrkbar mark, det minste i Europa.