Se hele tilbudet (pdf, 3 Mb)

- Tilbudet fra staten legger til rette for en god inntektsvekst i jordbruket. Særlig prioriteres økt produksjon av storfekjøtt, korn og grøntsektoren hvor markeds­mulighetene er gode. Effekten på forbruker­prisene vil bli under en halv prosent, sier statens forhandl­ingsleder Leif Forsell.

Tilbudet vektlegger bedre inntektsmuligheter, som er et hovedvirkemiddel for å nå de landbrukspolitiske målene. For svin og egg vil inn­tektene kunne bedres vesentlig ved bedre markedsbalanse. Samtidig vektlegges en god fordelingsprofil. Invest­­eringsvirkemidlene og velferdsordningene styrkes. Miljøprofilen forsterkes ved at bevilgningene til regionale miljøprogram, spesielle miljøtiltak i landbruket og bioenergi økes.

Næringsmiddel­indu­striens konkurransekraft opprettholdes. Tilskuddene til industrien økes med 32 millioner kroner og prisen på råvarer til mel holdes uendret, heter det i pressemeldingen fra Landbruks- og matdepartementet.