Staten må dekke utgifter til arkeologiske arbeider

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Så lenge tiltaket er økt matproduksjon, må staten dekke utgiftene ved arkeologiske arbeider.

Illustrasjonsfoto: Amund Johnsrud.Det skriver Norges Bondelag i innspillet til den nye stortingsmeldingen om kulturminner. Bondelaget minner om målsettingene i landbruks- og matmeldinga der det overordna målet er å øke norsk, landbasert matproduksjon skal øke i takt med befolkningsveksten fram mot 2030. Noe som igjen innebærer en vekst på en prosent i året de kommende tjue åra.

250.000 arkeologiske kulturminner

I følge Riksantikvaren er det registrert over 250.000 arkeologiske kulturminner i Norge. I tillegg finnes det et stort antall uregistrerte kulturminner. De fleste av disse kulturminnene er i privat eie, og det er grunneierens ansvar at disse bevares for ettertiden. Mange kulturminner befinner seg på arealer hvor det dyrkes mat.

Etter kulturminneloven er hovedregelen at den som ønsker  sette i verk tiltak som berører automatisk fredete kulturminner, må bære utgiftene til særskilt gransking av disse. Bestemmelsen åpner imidlertid for at staten kan dekke utgiftene, helt eller delvis, dersom disse blir urimelig tyngende for tiltakshaveren.

Norges Bondelag mener at:

  • Grensen for når nydyrking regnes som et "mindre privat tiltak", må økes vesentlig
  • Staten dekker utgifter til arkeologiske arbeider så lenge målet med tiltaket er matproduksjon og nødvendige bygninger i produksjon

Lovendring for erstatning

Norges Bondelag mener samtidig av lovverket må endres, slik at grunneiere skal kunne påberope seg erstatningsansvar som følge av rådighetsinnskrenkninger. Bondelaget mener lovendringen må følge endringene som er skjedd for alle typer vernekategorier etter naturmangfoldloven for tap som skyldes innskrenkninger i "pågående bruk."

Skatt- og avgiftslettelser for eiere av fredede boliger

Norges Bondelag mener at departementet i arbeidet med ny kulturminnemelding også utreder muligheten for å bruke skatte- og avgiftssystemet aktivt for å støtte eiere av fredede og bevaringsverdige boliger.

- Eiernes økonomiske belastning har etter endringene i boligbeskatningen (2005) økt vesentlig. For jordbruket er den økonomiske belastningen en særskilt utfordring som følge av det lave inntektsnivået i næringa, peker Bondelaget på.

Inntektsfradrag

I innspillet til ny kulturminnemelding foreslår Norges Bondelag at det utredes innføring av et inntektsfradrag og en kompensasjonsordning for den merverdiavgift som påløper ved vedlikehold av fredede og bevaringsverige bygninger.- Ordningen bør gjelde alle fredede bygninger utenfor næringsvirksomhet og nærmere definerte bevaringsverdige bygninger, mener Bondelaget.

Bondelagets innspill til ny kulturminnemelding

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere