Illustrasjonsfoto: Amund Johnsrud.Det skriver Norges Bondelag i innspillet til den nye stortingsmeldingen om kulturminner. Bondelaget minner om målsettingene i landbruks- og matmeldinga der det overordna målet er å øke norsk, landbasert matproduksjon skal øke i takt med befolkningsveksten fram mot 2030. Noe som igjen innebærer en vekst på en prosent i året de kommende tjue åra.

250.000 arkeologiske kulturminner

I følge Riksantikvaren er det registrert over 250.000 arkeologiske kulturminner i Norge. I tillegg finnes det et stort antall uregistrerte kulturminner. De fleste av disse kulturminnene er i privat eie, og det er grunneierens ansvar at disse bevares for ettertiden. Mange kulturminner befinner seg på arealer hvor det dyrkes mat.

Etter kulturminneloven er hovedregelen at den som ønsker  sette i verk tiltak som berører automatisk fredete kulturminner, må bære utgiftene til særskilt gransking av disse. Bestemmelsen åpner imidlertid for at staten kan dekke utgiftene, helt eller delvis, dersom disse blir urimelig tyngende for tiltakshaveren.

Norges Bondelag mener at:

  • Grensen for når nydyrking regnes som et "mindre privat tiltak", må økes vesentlig
  • Staten dekker utgifter til arkeologiske arbeider så lenge målet med tiltaket er matproduksjon og nødvendige bygninger i produksjon

Lovendring for erstatning

Norges Bondelag mener samtidig av lovverket må endres, slik at grunneiere skal kunne påberope seg erstatningsansvar som følge av rådighetsinnskrenkninger. Bondelaget mener lovendringen må følge endringene som er skjedd for alle typer vernekategorier etter naturmangfoldloven for tap som skyldes innskrenkninger i "pågående bruk."

Skatt- og avgiftslettelser for eiere av fredede boliger

Norges Bondelag mener at departementet i arbeidet med ny kulturminnemelding også utreder muligheten for å bruke skatte- og avgiftssystemet aktivt for å støtte eiere av fredede og bevaringsverdige boliger.

- Eiernes økonomiske belastning har etter endringene i boligbeskatningen (2005) økt vesentlig. For jordbruket er den økonomiske belastningen en særskilt utfordring som følge av det lave inntektsnivået i næringa, peker Bondelaget på.

Inntektsfradrag

I innspillet til ny kulturminnemelding foreslår Norges Bondelag at det utredes innføring av et inntektsfradrag og en kompensasjonsordning for den merverdiavgift som påløper ved vedlikehold av fredede og bevaringsverige bygninger.- Ordningen bør gjelde alle fredede bygninger utenfor næringsvirksomhet og nærmere definerte bevaringsverdige bygninger, mener Bondelaget.

Bondelagets innspill til ny kulturminnemelding