Staten følger ikke egne retningslinjer

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-En selvmotsigelse om staten ikke følger egne retningslinjer når staten selger arealer i statsallmenninger.

Det skriver Norges Bondelag i et brev til Statens landbruksforvaltning i forbindelse med at Halvor Hansson i Engerdal har klaget på prisberegningen i forbindelse med salg av allmenningsgrunn som tilleggsjord til beiteberettigede.

Tilfeldig fordel for Statsskog SF

- Det er de beiteberettigede som har fått utvist tilleggsjorda og som selv har foretatt alle grunnlagsinvesteringer ved oppdyrkingen. Statsskog SF har bare avvirket tømmeret på det utviste areal for salg i egen regi. Det vil derfor være en høyst tilfeldig fordel for Statsskog om etaten skulle få hel eller delvis andel av verdiøkningen på arealet ved salg til de som har bekostet alle grunnlagsinvesteringene av oppdyrkingen, og dermed alene bidratt til verdiøkningen - uten Statsskog SFs medvirkning, skriver Bondelaget.

Samtidig peker Norges Bondelag på prinsippene i konsesjonsloven om at det er bruksverdien som skal legges til ved salg av landruksarealer, noe også Landbruks- og matdepartementet har understreket i et eget rundskriv.

Bruksverdien må legges til grunn

- For Statsskog SF er det bruksverdien som må legges til grunn på statsallmenningene ved salg til de beiteberettigede. Bruksverdien skal da bare beregnes ut fra tapt skogproduksjon på arealet, noe Statsskog SF selv har lagt til grunn ved etteroppgjør til de bruksberettigede ved for mye innkrevd avgift ved utvisning av tilleggsjord, heter det.

Selvmotsigelse om staten ikke følger egne retningslinjer

- Det er ingen grunn til at Statsskog SF selv skal kunne innkassere hele eller deler av salgsverdien av arealet i opparbeidet tilstand, en gevinst ved salg av areal som de beiteberettigede har hatt alle kostnadene til - uten at Statsskog i det hele tatt har bidratt til verdiøkningen, skriver Bondelaget som mener det er en selvmotsigelse om staten selv ikke skal følge sine egne retningslinjer når staten selger arealer i statsallmenninger til de bruksberettigede.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Ole Jacob Helmen

Bondelagets temasider jus og grunneierrettigheter

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere