Staten følger ikke egne retningslinjer

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-En selvmotsigelse om staten ikke følger egne retningslinjer når staten selger arealer i statsallmenninger.

Det skriver Norges Bondelag i et brev til Statens landbruksforvaltning i forbindelse med at Halvor Hansson i Engerdal har klaget på prisberegningen i forbindelse med salg av allmenningsgrunn som tilleggsjord til beiteberettigede.

Tilfeldig fordel for Statsskog SF

- Det er de beiteberettigede som har fått utvist tilleggsjorda og som selv har foretatt alle grunnlagsinvesteringer ved oppdyrkingen. Statsskog SF har bare avvirket tømmeret på det utviste areal for salg i egen regi. Det vil derfor være en høyst tilfeldig fordel for Statsskog om etaten skulle få hel eller delvis andel av verdiøkningen på arealet ved salg til de som har bekostet alle grunnlagsinvesteringene av oppdyrkingen, og dermed alene bidratt til verdiøkningen - uten Statsskog SFs medvirkning, skriver Bondelaget.

Samtidig peker Norges Bondelag på prinsippene i konsesjonsloven om at det er bruksverdien som skal legges til ved salg av landruksarealer, noe også Landbruks- og matdepartementet har understreket i et eget rundskriv.

Bruksverdien må legges til grunn

- For Statsskog SF er det bruksverdien som må legges til grunn på statsallmenningene ved salg til de beiteberettigede. Bruksverdien skal da bare beregnes ut fra tapt skogproduksjon på arealet, noe Statsskog SF selv har lagt til grunn ved etteroppgjør til de bruksberettigede ved for mye innkrevd avgift ved utvisning av tilleggsjord, heter det.

Selvmotsigelse om staten ikke følger egne retningslinjer

- Det er ingen grunn til at Statsskog SF selv skal kunne innkassere hele eller deler av salgsverdien av arealet i opparbeidet tilstand, en gevinst ved salg av areal som de beiteberettigede har hatt alle kostnadene til - uten at Statsskog i det hele tatt har bidratt til verdiøkningen, skriver Bondelaget som mener det er en selvmotsigelse om staten selv ikke skal følge sine egne retningslinjer når staten selger arealer i statsallmenninger til de bruksberettigede.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Ole Jacob Helmen

Bondelagets temasider jus og grunneierrettigheter

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere