I 2008 ble reglene for erstatning for dyr tapt til fredet rovvilt på utmarksbeite strammet inn for norske sauebønder. Sauebonde Ola Krokann fra Oppdal var blant de som fikk bare erstattet deler av sine tap.

Sammen med blant annet Norges Bondelag som partshjelper stevnet han staten inn for Trondheim tingrett. Da dommen fra Tingretten forelå fikk sauebonden fullt medhold i retten på at han har krav på hele sitt tap av sau på beite utover normaltapet.

Staten anker

Nå er det imidlertid klart at Staten v/Miljøverndepartementet anker saken. Da styret i Norges Bondelag behandlet søknaden om partshjelp, ble det nettopp vist skjerpingenav kravet til utbetaling som Direktoratet for Nauturforvaltning (DN)  foretok i et brev til fylkesmennene. I brevet ble det understreket at ved vurdering av erstatning for ikke-dokumeterte tap, skulle legges vekt på om det er dokumenterte tap i området.

Bonden må dekke tapet sjøl

-Kravet DN stiller, gjør at etter at fylkesmannen har trukket fra normaltapet og betalt ut erstatning for dyr som er dokumentert tatt av rovdyr og de dyra de mener trolig er tatt av rovdyr, ja så sitter dyreeier igjen med et tap som vanskelig kan forklares på annen måte enn rovdyr - men, som han eller hun må dekke sjøl, mente Bondelagsstyret.

Staten har bevisbyrden

- Norges Bondelag mener dyreeier skal ha erstatning for alt tap utover normaltapet i besetningen, og at det er staten som sjal ha bevisbyrden for at tapet har andre årsaker. - Slik staten praktiserer regelverket i dag med urealistiske dokumentasjonskrav, blir det i realiteten dyreeier som tar store deler av kostnadene med rovdyrskader, het det i saken til Bondelagsstyret.

Det er avisa Opdalingen som bekrefter at Staten anker dommen i Trondheim tingrett.

Skuffet Bondelagsleder

- Dette er skuffende av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. Anke betyr at MD velger konfrontasjonslinja, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Bondelagets temasider rovdyr, jus og skatt

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke