Forskere på NORCE har kartlagt plastforekomster i 43 elever på Vestlandet. Funnene er en viktig påminning om at vi må sørge for at landbruksplast ikke kommer på avveie.

87 prosent av landbruksplasten gjenvinnes, og det er en høy prosentandel sammenlignet med annen næringsplast. Vi må imidlertid gjøre en ekstra innsats for at den siste andelen ikke blir liggende i naturen. Norges Bondelag har som mål at 100 prosent av landbruksplasten skal samles inn.

Levering av plast

Når man kjøper landbruksplast betaler man også inn et miljøgebyr som skal dekke kostnadene med transport av brukt landbruksplast fra et innsamlingspunkt til materialgjenvinning. Man må selv dekke transportkostnadene til innsamlingspunktet, slik man gjør ved annen avfallshåndtering. Tidligere fikk de som samler inn plast bedre betalt for plast til gjenvinning. Det gjør at vi opplever noe lavere interesse fra avfallsstasjoner og innsamlere enn tidligere og at miljøgebyret har økt. Alle innsamlere og gjenvinningsstasjoner som er medlem av Grønt Punkt skal ta imot landbruksplast.

God sortering øker verdien på plasten

I KSL er det et krav at man bruker landbruksplast det er innbetalt miljøgebyr for og at man lever plasten til materialgjenvinning. Jo bedre jobb som gjøres med å sortere plasten i ulike fraksjoner, jo høyere verdi har plasten. Når det gjelder rundballer er det viktig å skille mellom innernett og folie. Rist av fôrrester og fuktighet. Sekker og kanner skal rengjøres for rester og sorteres for seg.

Finn en praktisk måte å håndter brukt plast på din gård som sikrer at den ikke kommer på avveie. Unngå at rundballer lagres på arealer som er utsatt for flom, og sørg for å riv/klipp av løse «plasthaler» på rundballene før vinden tar de med seg.

Sortert og rengjort landbruksplast er et attraktivt produkt for gjenvinning. Nærmere 80 prosent av rundballefolien materialgjenvinnes i dag hos Norfolier Green Tec AS i Folldalen. Der lages det blant annet plastgranulater, matter og avfallssekker av rundballefolien. Resten av folien som samles inn materialgjenvinnes i utlandet.

Vi trenger flere innsamlingspunkter

For å lykkes med 100 prosent gjenvinning av landbruksplast må vi gjøre en god sortering og innsamlingsjobb på den enkelte gård, samtidig som vi gjør det så enkelt som mulig å levere inn plasten. Norges Bondelag er kjent med at det er utfordringer og langt til nærmeste innsamlingspunkt flere steder i landet. Det er uheldig at det blir lange avstander for å levere plast. Et godt lokalt samarbeid for fast levering av plast kan bidra til å øke interessen for en effektiv innsamling.  Vi vil også oppfordre til at alle lokale avfallsselskaper/gjenvinningsstasjoner åpner for å ta imot landbruksplast og legger til rette for å øke gjenvinningsgraden.