- Som en dampveivals i matfatet

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Norges risikerer å miste 5340 dekar dyrket jord hvis transportetatenes forslag til ny Nasjonal transportplan blir vedtatt.

2. nesteleder, Brita Skallerud, i Bondelaget mener det må det være muligheter for å legge vei utenom matfatet.

- Norske forbrukere vil miste store deler matjord som ellers ville blitt brukt til å dyrke mat på. 5340 dekar dyrket jord vil årlig gi over 5 millioner brød. I det jorda blir brukt til utvikling av vei og bane, er disse verdifulle områdene borte for alltid. Det blir som en dampveivals i matfatet, noe som er bekymringsverdig med tanke på at vi vil trenge mer mat til en økende befolkning, sier Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Onsdag leverte transportetatene sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2014 – 2023.

- Å begrense inngrep i dyrket jord er et av miljømålene som transportetatene har fått av statsråden i forkant av arbeidet. På grunnlag av dette kan jeg ikke se at de har imøtekommet ministerens forventninger, da de foreslår en økt nedbygging på hele 78 prosent i forhold til inneværende NTP. Det er bekymringverdig at forslagene i Nasjonal transportplan vil svekke Norges mulighet til å produsere nok mat, sier Skallerud.

- Samferdsel bestemmer by- og tettstedsutvikling

I tillegg til de arealene som bygges ned til vei og bane, viser erfaring at samferdsel er en premissleverandør for hvordan byer og tettsteder utvikler seg i framtida.

- Ved bygging av en ny veitrasé viser erfaring at det vil etableres ny næring langs den nye traséen, og boliger langs den gamle. Regjeringen vektlegger også at by- og tettstedsutvikling skal skje gangavstand til kollektivknutepunkter. Det betyr at dyrket jord innenfor en radius på en kilometer til jernbanestasjonene vil stå i fare for å bli bygget ned. Dette igjen vil gi en mangedobling av dekar tapt matjord, sier Skallerud.

- Legg veien utenom

Bondelaget oppfordrer regjeringen til å vektlegge vern av matjord i større grad, og at vei og bane gjennom planarbeidet legges utenom dyrket mark. Det er spesielt i tidlig planleggingsfase at vern av matjord må stå høyt oppe på prioriteringslista.

- Med tanke på at 97 prosent av landet vårt ikke er dyrket, må det være muligheter for å legge vei utenom matfatet. Dette er gode tiltak for å verne matjord mot framtidig nedbygging til bolig og næring, og vil styrke regjeringens mål om å opprettholde matproduksjon i takt med befolkningsøkningen, sier Skallerud.

Endelig NTP vil bli vedtatt våren 2013.

For mer informasjon og kommentarer, kontakt Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag, tlf. 924 57 780

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere