- Som en dampveivals i matfatet

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Norges risikerer å miste 5340 dekar dyrket jord hvis transportetatenes forslag til ny Nasjonal transportplan blir vedtatt.

2. nesteleder, Brita Skallerud, i Bondelaget mener det må det være muligheter for å legge vei utenom matfatet.

- Norske forbrukere vil miste store deler matjord som ellers ville blitt brukt til å dyrke mat på. 5340 dekar dyrket jord vil årlig gi over 5 millioner brød. I det jorda blir brukt til utvikling av vei og bane, er disse verdifulle områdene borte for alltid. Det blir som en dampveivals i matfatet, noe som er bekymringsverdig med tanke på at vi vil trenge mer mat til en økende befolkning, sier Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Onsdag leverte transportetatene sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2014 – 2023.

- Å begrense inngrep i dyrket jord er et av miljømålene som transportetatene har fått av statsråden i forkant av arbeidet. På grunnlag av dette kan jeg ikke se at de har imøtekommet ministerens forventninger, da de foreslår en økt nedbygging på hele 78 prosent i forhold til inneværende NTP. Det er bekymringverdig at forslagene i Nasjonal transportplan vil svekke Norges mulighet til å produsere nok mat, sier Skallerud.

- Samferdsel bestemmer by- og tettstedsutvikling

I tillegg til de arealene som bygges ned til vei og bane, viser erfaring at samferdsel er en premissleverandør for hvordan byer og tettsteder utvikler seg i framtida.

- Ved bygging av en ny veitrasé viser erfaring at det vil etableres ny næring langs den nye traséen, og boliger langs den gamle. Regjeringen vektlegger også at by- og tettstedsutvikling skal skje gangavstand til kollektivknutepunkter. Det betyr at dyrket jord innenfor en radius på en kilometer til jernbanestasjonene vil stå i fare for å bli bygget ned. Dette igjen vil gi en mangedobling av dekar tapt matjord, sier Skallerud.

- Legg veien utenom

Bondelaget oppfordrer regjeringen til å vektlegge vern av matjord i større grad, og at vei og bane gjennom planarbeidet legges utenom dyrket mark. Det er spesielt i tidlig planleggingsfase at vern av matjord må stå høyt oppe på prioriteringslista.

- Med tanke på at 97 prosent av landet vårt ikke er dyrket, må det være muligheter for å legge vei utenom matfatet. Dette er gode tiltak for å verne matjord mot framtidig nedbygging til bolig og næring, og vil styrke regjeringens mål om å opprettholde matproduksjon i takt med befolkningsøkningen, sier Skallerud.

Endelig NTP vil bli vedtatt våren 2013.

For mer informasjon og kommentarer, kontakt Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag, tlf. 924 57 780

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere