2. nesteleder, Brita Skallerud, i Bondelaget mener det må det være muligheter for å legge vei utenom matfatet.

- Norske forbrukere vil miste store deler matjord som ellers ville blitt brukt til å dyrke mat på. 5340 dekar dyrket jord vil årlig gi over 5 millioner brød. I det jorda blir brukt til utvikling av vei og bane, er disse verdifulle områdene borte for alltid. Det blir som en dampveivals i matfatet, noe som er bekymringsverdig med tanke på at vi vil trenge mer mat til en økende befolkning, sier Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Onsdag leverte transportetatene sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2014 – 2023.

- Å begrense inngrep i dyrket jord er et av miljømålene som transportetatene har fått av statsråden i forkant av arbeidet. På grunnlag av dette kan jeg ikke se at de har imøtekommet ministerens forventninger, da de foreslår en økt nedbygging på hele 78 prosent i forhold til inneværende NTP. Det er bekymringverdig at forslagene i Nasjonal transportplan vil svekke Norges mulighet til å produsere nok mat, sier Skallerud.

- Samferdsel bestemmer by- og tettstedsutvikling

I tillegg til de arealene som bygges ned til vei og bane, viser erfaring at samferdsel er en premissleverandør for hvordan byer og tettsteder utvikler seg i framtida.

- Ved bygging av en ny veitrasé viser erfaring at det vil etableres ny næring langs den nye traséen, og boliger langs den gamle. Regjeringen vektlegger også at by- og tettstedsutvikling skal skje gangavstand til kollektivknutepunkter. Det betyr at dyrket jord innenfor en radius på en kilometer til jernbanestasjonene vil stå i fare for å bli bygget ned. Dette igjen vil gi en mangedobling av dekar tapt matjord, sier Skallerud.

- Legg veien utenom

Bondelaget oppfordrer regjeringen til å vektlegge vern av matjord i større grad, og at vei og bane gjennom planarbeidet legges utenom dyrket mark. Det er spesielt i tidlig planleggingsfase at vern av matjord må stå høyt oppe på prioriteringslista.

- Med tanke på at 97 prosent av landet vårt ikke er dyrket, må det være muligheter for å legge vei utenom matfatet. Dette er gode tiltak for å verne matjord mot framtidig nedbygging til bolig og næring, og vil styrke regjeringens mål om å opprettholde matproduksjon i takt med befolkningsøkningen, sier Skallerud.

Endelig NTP vil bli vedtatt våren 2013.

For mer informasjon og kommentarer, kontakt Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag, tlf. 924 57 780