Miljødirektoratet foreslår å gi artene svartkurle, jærtistel, skredmjelt, trøndertorvmose og dvergålegras spesiell beskyttelse som prioriterte arter etter naturmangfoldloven.

-Det er vanskelig å se forskjell på restriksjonene for de økologiske funksjonsområdene og restriksjoner som vanligvis gjelder for et verneområde, bemerker Norges Bondelaget i sitt hørinsgbrev til forslaget.

Ingen erstatning for prioriterte arter

Prioroterte arter og utvalgte naturtyper i naturmangfoldloven er tenkt som en mellomløsning mellom områdevern og generelle prinsipper for bærerkaftig bruk. Det gis derfor ikke erstatning for prioriterte arter og utvalgte naturtyper, slik det gjøres for områdevern. - Dette må bety at geografisk omfang må være begrenset og at restriksjonsnivået i praksis ikke kan være det samme som for områdevern, mener Bondelaget.

Etter naturmangfoldlovens intensjoner

Bondelaget understreker at et er avgjørende at virkemidler som prioriterte arer og utvalgte naturtyper blir praktisert i tråd med naturmangfoldlovens intensjoner, og at "vernet" får lokal aksept og oppslutning fra bønder og grunneiere uten store konflikter. - For å lykkes er det avgjørende at denne type virkemiddel i praksis ikke kan oppleves som et strengt og omfattende vernregime, og at de tydelig skiller seg fra områdevern som for eksempel landskapsvernområde eller naurvernreservat, heter det.

 

  • Norges Bondelag går MOT at jærtistel og skredmjelt tas inn i ordningen "prioriterte arter". Begge artene er allerede fredet, og Bondelaget mener miljømyndighetene i stedet bør bevare artene gjennom frivillige avtaler om skjøtsel og bruk med grunneierne.
  • Norges Bondelag mener forslaget om å ta trøndertovrmose inn i ordningen prioriterte arter med hele artens leveområde som økologisk funksjonsområde er snikinnføring av vern uten erstatning til grunneier og går MOT hele forslaget.
  • Norges Bondelag går MOT at svartkurle tas inn i ordningen "prioriterte arter". Orkideen er allerede fredet, og Bondelaget mener miljømyndighetene i stedet bør bevare arten gjennom frivillige avtaler om skjøtsel og bruk med grunneierne og utnytte de mulighetene som ligger i at slåttemark er en utvalgt naturtype.

Bondelagets høringsbrev

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Arild Bustnes, Finn Erlend Ødegård