Snevert fokus på følgene av patentdirektivet

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- De avbøtende tiltakene er ikke er tilstrekkelig for å motvirke de negative konsekvensene av EUs patentdirektiv.

Illustrasjonsfoto: Amund Johnsrud.Det skriver Nei til EU i sin høringsuttalelse til "gjennomgang av tiltaka som vart innførte i norsk rett ved gjennomføringa av EUs patentdirektiv m.m".

-At det måtte innføres avbøtende tiltakene da EUs patentdirektiv ble gjennomført, er et tydelig uttrykk for den grunnleggende svekkelsen av sentrale hensyn i norsk regelverk som direktivet medfører, heter det i uttalelsen.

Snevert fokus

- Høringsbrevet har et snevert fokus på om disse tiltakene har fungert i tråd med formålet, altså å avbøte mulige uheldige sider på enkelte områder, og gir bare begrenset informasjon om øvrig implementering av patentdirektivet. Det sentrale og nye med patentdirektivet var at det ble lov å patentere planter og dyr med den hensikt å stimulere bioteknologisk innovasjon og utenlandske investeringer i Norge.

Analyse av effektene

-Men har mulighet for å kunne patentere planter og dyr bidratt til en blomstrende bioteknologisk industri i Norge? Mer informasjon og analyse av effektene av patentdirektivet i sin helhet ville gitt en grundigere forståelse av effektene av de avbøtende tiltakene. Høringsbrevets manglende vurdering av de avbøtende tiltakene i en slik sammenheng begrenser nytten av å se på de ulike tiltakene isolert sett, skriver Nei til EU og mener de avbøtende tiltakene i seg selv ikke er tilstrekkelig for å motvirke negative sider ved patent på planter og dyr og annet biologisk material.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere