Fakta
2017: WWF Verdens Naturfond gikk i 2017 til søksmål mot Klima- og miljødepartementet med påstand om at departementets uttak av 12 streifulv og flokkene Julussa og Osdalen, begge utenfor ulvesona, var ulovlig og i strid med naturmangfoldloven, Grunnloven og Bernkonvensjonen.
2018: Saken ble behandlet av tingretten i 2018, hvor staten fikk medhold.
2019: WWF anket og møtte staten i Borgarting Lagmannsrett. Norges Bondelag var partshjelp for staten.
2020: WWF fikk delvis medhold i ankesaken mot staten. Både WWF og staten anket saken inn for Høyesterett.

WWF gikk høsten 2017 til søksmål mot Klima- og miljødepartementet. Organisasjonen mente at den norske rovdyrforvaltningen strider med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. De tapte, og anket. Da saken ble tatt opp, mente Borgarting lagmannsrett at  to av tre vedtak om ulvefelling i 2017 var ugyldige. WWF vant dermed delvis frem med sin anke. Både WWF og staten anket til Høyesterett. Idag ble det kjent at partene vil møtes igjen. 

Selv om de kjenner rovdyrproblematikken på kroppen og har stor kunnskap på området, er Norske beitebrukere en liten gruppe. Derfor er det viktig at Bondelaget som medlemsorganisasjon hever stemmen, trår til med juridisk ekspertise og følger saker helt i mål.

Erling Aas-Eng, styremedlem i Norges Bondelag

Viktige avklaringer

Karoline Hustad, advokat i Bondelaget, kan  bekrefte at det er svært positivt at Høyesterett nå har akseptert behandling av saken.

- Dette betyr at vi vil få viktige avklaringer av forståelsen av naturmangfoldloven paragraf 18 c, og hva som utgjør en “offentlig interesse av vesentlig betydning”. Det er også viktig for å få avklart hvilke krav som kan stilles til den konkrete begrunnelsen når bestemmelsen skal tas i bruk, forteller Karoline Hustad.

Også styremedlem i Bondelaget, Erling Aas-Eng, er klar på sakens viktighet. - Denne saken er svært viktig fordi den vil avgjøre om vi kan regulere ulv ned mot bestandsmålet av hensyn til befolkning og næringsinteresser, forteller han.

Gode sjanser i Høyesterett

Bondelagets Erling Aas-Eng er trygg på at vi har gode sjanser i Høyesterett. - Stortinget vedtok i 2017 et tillegg for hva myndighetene kan vektlegge av «offentlige interesser» i paragraf 18, nettopp for å gjøre det enklere å kunne ta ut ulv innafor ulvesona. Stortinget var helt klare på at ulvesonen ikke skal bli et reservat. Leser man forarbeidene til naturmangfoldloven, ser man at det er godt grunnlag for at staten får medhold, forteller Erling Aas-Eng, som også har full tillit til Bondelagets juridiske kompetanse med tanke på å komme seirende ut av saken.

Bondelaget rår over svært god kompetanse på dette området, og dette er en veldig viktig tjeneste overfor for våre medlemmer og næringa.

Erling Aas-Eng, styremedlem i Norges Bondelag

Bondelagets advokat Karoline Hustad ser frem til neste runde i saken, og avslutter:

Vi håper Høyesterett vil komme til samme konklusjon som Oslo tingrett, som la til grunn at vedtakene saken gjelder var gyldig. Lagmannsrettens avgjørelse etterlater flere uavklarte spørsmål, og vil gjøre det mer komplisert å ta stilling til når ulv kan tas ut. Derfor er det svært positivt at Høyesterett nå har akseptert behandling av saken.

Karoline Hustad, advokat i Bondelaget

Det er enda uvisst når saken vil komme opp for behandling.