Skuffende svar på en fortvilt ulvesituasjon

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Forslaget til ulvemelding gir oss bare mer av den politikken som ikke fungerer

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen la i dag fram regjeringas varslede stortingsmelding om ulv. Forslaget til regjeringa innebærer en endring av ulvesona ved at den utvides nordover i Hedmark og avvikles vest for Glomma. I tillegg foreslår regjeringa enten å beholde dagens bestandsmål eller øke antallet ynglinger ved å telle med grenseulvene mot Sverige.

Skuffa

- Inne i dagens ulvesone opplever vi i dag sterk konflikt mellom befolkning og rovdyrmyndigheter, og sterk mistillit til rovdyrmyndighetene. Dette forslaget bidrar ikke til å løse konflikten, sier Bartnes i Bondelaget.  

- Det samla trykket mot bønder som holder til i randsonene til ulvesona vil sannsynligvis bli like ille som i dag. Dette betyr også at flere bønder nå innlemmes i den fortvilte situasjonen som det er å drive med beitedyr innenfor ulvesona. Vi vet at beitebruk og ulv ikke lar seg forene og beitenæringa inne i sonen er i full fart mot å bli avvikla. Bøndene kan ikke bruke beitene sine, og de fleste har derfor valgt å gi opp driften.

-  Regjeringa har med dette sagt klart i fra om at de prioriterer rovdyr foran næring i disse områdene. På norsk landbruks vegne er jeg veldig skuffa i dag, sier Bartnes.

Mer av det som ikke fungerer

Norsk beitenæring har venta lenge på ei egen ulvemelding, og i møte med klima- og miljøminister Vidar Helgesen for to uker siden bad beitenæringa om at regjeringa måtte lytte til de berørte bøndene og at beitebruk og matproduksjon på utmarksbeite måtte prioriteres.

- Her legger Helgesen fram et forslag som inneholder mer av den ulvepolitikken som ikke fungerer i dag, sier Lars Petter Bartnes.

-  FrP og Høyre hadde muligheten til å vise at de mente alvor med det de lovet i valgkampen i 2013, om at rovdyrbestandene skulle reduseres. Den muligheten kan vi trygt si at de ikke har benyttet seg av i dag.  
 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere