- Med revidert nasjonalbudsjett viser regjeringen at den ikke er opptatt av jordvern, men å bygge mest mulig vei, for minst mulig penger. Dette er dårlige løsninger, sier 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

I den nasjonale jordvernstrategien som ble vedtatt av Stortinget den 8. desember i fjor fikk regjeringen i oppdrag å komme med «positive virkemidler for kommunene som vil gjøre det enklere å unngå utbygging av dyrka mark». Jordvernstrategien sier at det maksimalt skal bygges ned 4000 mål dyrket mark årlig innen 2020. I 2014 ble det bygget ned 5710 mål, og i 2015 ser tallet ut til å bli over 6000 mål. Dette er stikk i strid med Stortingets intensjon.Virkemidlene skulle komme i revidert nasjonalbudsjett for 2016.

Matproduksjon nevnes ikke

Brita Skallerud- Regjeringens satsing på infrastruktur vil kreve tusenvis av mål av den beste matjorda vi har i landet, og det er derfor viktig at det legges til rette for en strengere håndheving av jordvernet på andre områder. Dette nevnes ikke i revidert budsjett, sier Brita Skallerud.

Derimot sies det at jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov, som defineres til blant annet infrastruktur og næringsutvikling. Matproduksjon nevnes ikke.

Tafatte virkemidler

 - Regjeringen ser ut til å glemme at matproduksjon er den kanskje viktigste delen av storsamfunnets behov, sier en oppgitt Skallerud.

Blant virkemidlene som nevnes er det opplæring av lokalpolitikere og gjennomgang av KOSTRA-rapportering. Det skal også legges vekt på regionale planer, og regjeringen bruker dette som et argument for kommunereformen.

- De foreslåtte virkemidlene er tafatte og viser at regjeringen ikke er villige til å satse på matproduksjon og jordvern i Norge, avslutter Brita Skallerud.