Samtidig som at regjeringa kom til enighet med KrF om en statsbudsjettavtale for 2019, ble de samme partene enige om at det i hovedsak ikke blir noen endringer i regjeringas forslag til oppdatert jordvernstrategi.  Bondelaget er skuffa over at regjeringspartiene og Kristelig folkeparti ikke bruker anledningen til å gi matjorda et sterkere vern.

- Matjorda vår er trua og Stortinget har tidligere bedt om en oppdatert jordvernstrategi med nye verktøy for et sterkere jordvern. Det vi sitter igjen med er to utredninger. Vi er naturligvis svært skuffa, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Han viser blant annet til Bondelagets krav om en innstramming av jordloven som ville sikret matjorda sterkere juridisk vern mot nedbygging.

To utredninger

Den oppdaterte jordvernstrategien har resultert i to utredninger. Den ene skal se på om opsjonsavtaler om nedbygging av matjord bør tinglyses for å sikre åpenhet om inngåelse av disse avtalene. KrF har fått medhold i at denne utredningen også må vurdere forhold knyttet til konsesjonsloven.

- Landbruksdirektoratet har tidligere konkludert med at opsjonsavtaler om nedbygging av matjord er konsesjonspliktige og dermed ikke kan inngås i hemmelighet. Vi forventer at den kommende utredningen ser til direktoratets konklusjoner på dette feltet, sier Bartnes.

Den andre utredningen skal vurdere konsekvensene av å gjøre landbrukets egen nedbygginga av dyrka mark søknadspliktig i henhold til jordloven.