Skriv om kreative damer i landbruket

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Odelslova og høg kvinneandel i regjering gjorde den britiske sauebonden nysgjerrig på kvinner i norsk landbruk. På årsmøtet i Bondelaget sto intervjuobjekta i kø.

Tanya Robbins fann fort tonen med mjølkebonde Torill Midtkandal då ho besøkte henne på garden i Stryn.

- Å møte kvinner som arva gardsbruket sitt var fantastisk. Eg vart veldig imponert over gardane deira, og visjonane for framtida, seier Tanya Robbins.

Den britiske sauebonden har fått stipend for å skrive om kreative kvinner i landbruket i ulike deler av verda. Ho las om den norske odelslova som gir kvinner like rettar som menn til å ta over garden. Saman med den høge kvinneandelen i regjeringa, gjorde dette utslaget for at ho plukka ut Noreg som eit av studieobjekta sine.

- For å førebu intervjua forska eg på kvinner i landbruket rundt om i verda, og bestemte meg for å besøke Irland, Noreg, Uganda og India, seier Tanya.

Flaks med årsmøtet

Tilfeldigvis var ho i Noreg akkurat same veka som årsmøtet i Norges Bondelag i Loen.

- Tenk sånn flaks eg hadde, seier Tanya. Ho ba pent om å få kome, og nytta det eine døgnet godt til å treffe bønder frå heile landet. Både leiar i Bygdekvinnelaget, Katrine Kleveland, avtroppande nestleiar Berit Hundåla, Askeladdvinnar Stine Marie Bjørnstad, Lise T. Mohr  og leiar i Sau og geit, Tone Vaag vart intervjua utover den lyse sommarnatta i Loen. Dagen etter besøkte ho mjølkebonde Torill Midtkandal.

Medan ho var i Noreg intervjua ho også forskar Marit Haugen ved Senter for bygdeforsking og Tove Andersen som har ei leiande stilling i Yara.

- Eg ville inkludere agribusiness i oppgåva mi også. Kvinner med så høge stillingar innan global agribusiness er ein raritet i Storbritannia, seier Tanya.

Stipend frå mini-morris-produsent

Sauebonden frå Gloucetershire, to timar nord for London, er sjølv nestleiar i det lokale bondelaget. Ho har 500 sauer som ho driv saman med mann og to born. Ho fekk inspirasjon til å skrive oppgåva av kvinnene i sitt eige distrikt.

- Eg vart merksam på at mange av dei framtidsretta bruka i området blir løfta fram av kvinnene i familien. Eg tenkte det kunne vere inspirerande å reise til andre land og sjå kva innflytelse kvinner har på landbrukssektoren. Etter ei runde i Noreg er Tanya imponert.

- Norsk landbruk er i gode hender, seier Tanya.

Neste stopp for Tanya er Kenya og Uganda. Til hausten går turen til India. Ho har allereie lært mykje, og oppmoder også Noreg å kople seg på stipendordninga ho har nytt godt av. Stipendordninga Nuffield Farming Trust Scholarship vart starta opp av William Morris på slutten av 2.verdskrig.

- Han innsåg at bønder hadde stor nytte av å sjå korleis bønder i andre land takla utfordringar, opne sinnet for å tenke annleis, møte likesinna og finne nye måtar å betre drifta på, fortel Tanya. William Morris reiste sjølv til USA og vart inspirert av Henry Ford til å starte produksjonen av den seinare så legendariske Mini-morrisen.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere