Det skriver Norges Bondelag i sin uttalelse til forslaget om endringene i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark.

Klart skille

- Det er et viktig prinsipp at en skiller klart mellom nyttekjøring og fornøyelseskjøring, skriver Bondelaget. - Det er nødvendig med en restriktiv politikk og styring fra myndighetenes side. Samtidig er det riktig å tilpasse regelverket til nye behov og å gi kommunene økt myndighet til å forvalte regelverket, heter det.

Hensyn til landbrukets behov

-Det er viktig at regelverket tar tilstrekkelig hensyn til landbrukets allsidige behov for nødvendig motorferdsel i utmark. Regelverket må ikke være en flaskehals for landbrukseiendommer som driver aktivt jordbruk, skogbruk eller naturbasert reiseliv, skriver Bondelaget til forslaget fra Miljøverndepartementet. - Regelverket må hjemle uttak av ved for salg eller til eget bruk, drift av utleiehytter, jakt, fiske og transport av jegere, fiskere og andre typer reiselivskunder med utstyr, heter det.

Økt kommunalt sjølstyre

Forslaget til bruk av motorkjøretøyer i utmark legger opp til en forsøksordning hvor inntil 40 kommuner i det distriktspolitiske virkeområdet skal kunne etablere løyper for fornøyelseskjøring i perioden 2014-1028.

- Vi forutsetter at grunneierne blir involvert i planprosessen for plassering av løypene og de fritt kan reservere seg mot å tillate ferdsel på sin grunn, heter det i uttalelsen fra Bondelaget.

Næringskjøring

Forslaget rommer samtidig utvidet adgang til næringskjøring gjennom åpning for fornøyelseskjøring som en del av utmarksnæring.

-Forslaget kan gi økte muligheter for reiselivsnæringen i disse områdene. Samtidig er ro og stillhet viktig for livskvaliteten til mange fastboende og turister. Disse hensynene må avveies, understreker Norges Bondelag.

Her leser du HELE uttalelsen fra Norges Bondelag

Kontaktperson i Norges Bondelag: Finn Erlend Ødegård