Per Skorge under høring i Næringskomiteen på Stortinget.

- Det er positivt at gevinstskatten på salg av eiendommer på det åpne markedet foreslås redusert, men 70 – 80 prosent av eiendomsoverdragelsene vil få økt skatt, sa Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

- Dette handler om unge bønder som allerede er i en sårbar situasjon. De skal kjøpe eiendom, investere i driftsapparat og når de attpåtil får en skatteregning i størrelsesorden en halv million vil det svekke investeringsevne og lønnsomhet.

Vil ha bedre MRSA-erstatning

Antibiotikaresistens omtales ofte som en av folkehelsas viktigste utfordringer i framtida. Norges Bondelag støtter myndighetenes arbeid for å bekjempe antibiotikaresistens, og effektiv oppfølging av den nasjonale strategien er avgjørende. Det er avgjørende at erstatningsordningen som skal kompensere for produsentenes økonomiske tap ved sanering bedres vesentlig.

- I dag er vi i den situasjon at kompensasjon kun dekker ti til tjue prosent av det faktiske driftsøkonomiske tapet. Vi ber derfor om at kompensasjonen forbedres vesentlig slik at produsentene ikke påføres økonomisk tap når de gjennomfører smitteverntiltak av hensyn til folkehelsa, sa Per Skorge.

I høringen ba også Bondelaget om økte bevilgninger til Mattilsynet og til forskning og innovasjon.