Skattekommisjon gir ingen klimaløsninger for landbruket

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Forslagene til Grønn skattekommisjon vil føre til redusert norsk matproduksjon og bidrar ikke til å fremme klimasmarte løsninger i landbruket, skriver Norges Bondelag i sin høringsuttalelse til skattekommisjonens rapport.

Den 9. desember i fjor overleverte Grønn skattekommisjon sine anbefalinger til Finansdepartementet. Skattekommisjonen ble nedsatt av regjeringen for å utrede mulige skatter og avgifter som ville bidra til å redusere norske klimagassutslipp.

For å redusere klimagassutslippene i jordbrukssektoren foreslo skattekommisjonen blant annet nye avgifter på kjøtt og mineralgjødsling, samt redusert støtte til produksjon av rødt kjøtt. Norges Bondelag mener at skattekommisjonens forslag primært vil føre til redusert norsk matproduksjon og økt import av mat med samme eller høyere klimaavtrykk.

- Grønn skattekommisjon foreslår i praksis å redusere klimagassutslippene fra jordbruket gjennom å redusere norsk matproduksjon, ikke ved å gjøre norsk matproduksjon mer klimasmart, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Må ta høyde for ny kunnskap

I rapporten fra Grønn skattekommisjon foreligger det ingen vurdering av om det er økonomiske virkemidler, andre virkemidler, eller en kombinasjon som vil utløse mulige klimatiltak i landbruket. Bartnes viser også til at skattekommisjonen ikke har vurdert det store omfanget av eksisterende miljøvirkemidler som finnes innen jordbruket, men har foreslått tiltak basert på en beregnet CO2-pris uavhengig om dette vil utløse de klimatiltakene som det er mulig å gjennomføre i praksis

- Siden skattekommisjonen kom med sin utredning har det kommet ny kunnskap på bordet om hvor potensialet for klimakutt ligger, og vi oppfordrer Finansdepartementet til å gjøre en oppdatering av faggrunnlaget for målrettede miljø- og klimatiltak, sier Bartnes.

Han peker blant annet på en fersk rapport om klima og landbruk offentliggjort 19. februar.

Oppretter eget klimaråd

- Landbrukssektoren skal være med på å kutte klimagassutslippene, men det blir meningsløst om resultatet er at vi øker importen, reduserer verdiskapingen i distriktene og i verste fall sitter igjen med en negativ klimagevinst, sier Bartnes.

Et av tiltakene som allerede er i gang er opprettelsen av et eget klimarådgivningstilbud for landbruket. Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning har, med finansiering fra klima- og miljøprogrammet under Landbruksdirektoratet, satt i gang arbeidet med klimarådgivning på gårdsnivå. 

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere