Skattekommisjon gir ingen klimaløsninger for landbruket

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Forslagene til Grønn skattekommisjon vil føre til redusert norsk matproduksjon og bidrar ikke til å fremme klimasmarte løsninger i landbruket, skriver Norges Bondelag i sin høringsuttalelse til skattekommisjonens rapport.

Den 9. desember i fjor overleverte Grønn skattekommisjon sine anbefalinger til Finansdepartementet. Skattekommisjonen ble nedsatt av regjeringen for å utrede mulige skatter og avgifter som ville bidra til å redusere norske klimagassutslipp.

For å redusere klimagassutslippene i jordbrukssektoren foreslo skattekommisjonen blant annet nye avgifter på kjøtt og mineralgjødsling, samt redusert støtte til produksjon av rødt kjøtt. Norges Bondelag mener at skattekommisjonens forslag primært vil føre til redusert norsk matproduksjon og økt import av mat med samme eller høyere klimaavtrykk.

- Grønn skattekommisjon foreslår i praksis å redusere klimagassutslippene fra jordbruket gjennom å redusere norsk matproduksjon, ikke ved å gjøre norsk matproduksjon mer klimasmart, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Må ta høyde for ny kunnskap

I rapporten fra Grønn skattekommisjon foreligger det ingen vurdering av om det er økonomiske virkemidler, andre virkemidler, eller en kombinasjon som vil utløse mulige klimatiltak i landbruket. Bartnes viser også til at skattekommisjonen ikke har vurdert det store omfanget av eksisterende miljøvirkemidler som finnes innen jordbruket, men har foreslått tiltak basert på en beregnet CO2-pris uavhengig om dette vil utløse de klimatiltakene som det er mulig å gjennomføre i praksis

- Siden skattekommisjonen kom med sin utredning har det kommet ny kunnskap på bordet om hvor potensialet for klimakutt ligger, og vi oppfordrer Finansdepartementet til å gjøre en oppdatering av faggrunnlaget for målrettede miljø- og klimatiltak, sier Bartnes.

Han peker blant annet på en fersk rapport om klima og landbruk offentliggjort 19. februar.

Oppretter eget klimaråd

- Landbrukssektoren skal være med på å kutte klimagassutslippene, men det blir meningsløst om resultatet er at vi øker importen, reduserer verdiskapingen i distriktene og i verste fall sitter igjen med en negativ klimagevinst, sier Bartnes.

Et av tiltakene som allerede er i gang er opprettelsen av et eget klimarådgivningstilbud for landbruket. Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning har, med finansiering fra klima- og miljøprogrammet under Landbruksdirektoratet, satt i gang arbeidet med klimarådgivning på gårdsnivå. 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere