Før jul la regjeringa fram lovforslag om å forby nydyrking av myr i Norge. Lovforslaget ble varslet i 2016 som en del av regjeringas budsjettenighet med Venstre og var på høring i 2017. Nå er innstillingen fra energi- og miljøkomiteen klar, og på tross av stor diskusjon om forbudet, legges det til grunn et generelt forbud mot nydyrking.

- Dette skaper stor uforutsigbarhet for matproduksjonen vår, særlig i distriktene. Vi er skuffet over at innføres nok et forbud mot å drive næringsvirksomhet fra denne regjeringen, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

Usikker kunnskap

Forbud mot nydyrking innføres for å bidra til å redusere klimautslippene – et område hvor landbruket allerede er i forhandling med regjeringen om mulige positive tiltak.  Norges Bondelag er opptatte av at de grepene som blir tatt for å redusere utslipp fra næringa er kunnskapsbaserte og effektive. NIBIO er blant aktørene som tidligere har vist til at det trengs mer kunnskap om klimaeffekten av myrdyrking.

- Kunnskapsgrunnlaget for forslaget om forbud mot nydyrking av myr er både usikkert og unyansert. Vi mener derfor at det blir feil å innføre et slikt forbud, sier Bartnes.

Flere kan søke dispensasjon

I det opprinnelige forslaget fra regjeringen lå det inne et absolutt forbud mot nydyrking av alt myrarealet med gjennomsnittsdybde under 1 meter. I innstillingen fra komiteen er ingen arealer utelukket, men det åpnes for å gi dispensasjoner til bønder som mister arealer, der det ikke er noen andre alternativer, eller der det er mulig å ta i bruk dokumenterte klimagassreduserende dyrkningsmetoder.

- Det er positivt at flertallet i Stortinget ikke lenger støtter regjeringens forslag om å utelukke noen fra å søke dispensasjon. Det er en utvikling til det bedre, avslutter Bartnes.