Regjeringen presenterte i dag forslag til statsbudsjett for 2018. Her ble det klart at regjeringen ikke vil følge opp egen lovnad om å åpne for en egen fondsordning for jordbruket. Norges Bondelag har tidligere tatt til orde for at en slik ordning burde innrettes ved å gi skattefordel ved klimainvesteringer på gården og fikk i våres enstemmig støtte fra Stortingets næringskomite.

- Det trengs nye virkemidler for å sikre at de tyngste klimaløftene i næringa gjennomføres. Derfor mener vi det er behov for en klimafondsordning hvor bonden i praksis får skattefordel ved investering i utvalgte klimatiltak, sier Bartnes.

Bartnes er skuffet over at regjeringa bryter løftene de ga i 2013, men håper likevel at dagens Storting ikke vil la dette bli enda en tapt mulighet for å løfte landbrukets klimainnsats.

- For mange andre samfunnssektorer eksisterer det allerede verktøy for å stimulere til klimainvesteringer. Det er på høy tid at vi får på plass en lignende satsing for landbruket. I den sammenheng mener vi en fondsordning vil være et effektivt virkemiddel, sier Bartnes.

Bondelaget mener et klimafond for jordbruket bør utformes enklest mulig for både bonde og skattemyndigheter. Organisasjonen foreslår derfor at selve avsetningen bør gjennomføres som en regnskapsteknisk avsetning. Dette gir bonden mulighet til å avsette deler av overskuddet i foretaket. Når avsetningen senere benyttes til investeringer i klimatiltak oppnås en skattefordel på eksempelvis 85 % (som i skogfondsordningen). Investeringen blir på den måten et spleiselag mellom bonden og staten. 

For å sikre målretting av klimafondsordningen må aktuelle investeringstiltak defineres. Sentrale tiltak er bl.a drenering, biogass, lagring av husdyrgjødsel og driftsbygninger i tre. Skatteelement vil bidra vesentlig til å styrke lønnsomheten i disse klimatiltakene.

- Aktuelle tiltak og investeringer som utløser skattefordelen må løpende oppdateres ettersom det stadig bygges opp økt kunnskap om mulige klimatiltak i landbruket, avslutter Bartnes. 

Les Bondelagets innspill om fondsordning i Statsbudsjettet for 2018 (pdf.).