Stortinget skal neste uke stemme over om Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke og EUs energiregulatorbyrå, Acer. Det har vært stor debatt om dette de siste ukene, både i de politiske partiene og fagbevegelsen.

- Ut fra et samla hensyn til nasjonal forvaltning og styring, sier Norges Bondelag nei til Acer, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Norges Bondelag er opptatt av å sørge for nasjonal styring av energi- og vannkraftressursene våre. Vi må ivareta norsk industris behov og tenke foredling av ressursene i Norge. Når det er så stor usikkerhet knytta til hvilken suverenitetsavståelse tilknytninga til Acer faktisk innebærer, mener Bondelag at man ikke kan si ja til den.

 EUs tredje energimarkedspakke og EUs energiregulatorbyrå er ikke en del av Norges Bondelags kjerneområde. Likevel er dette ei sak organisasjonen velger å ta stilling til. 

- I vårt virke er vi opptatt av å forvalte samfunnets naturressurser på en god og langsiktig måte. Det ligger i ryggmargen til en bonde å overlevere gårdens ressurser i bedre stand til neste generasjon. I diskusjonen om nasjonal styring av vann- og energiressursene i Norge må vi tenke på samme måte, og Norges Bondelag mener at å knytte seg til Acer ikke er den beste måten å forvalte ressursene på, avslutter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.