Seterrett i tråd med Bondelagskrav

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Det ikke lenger nødvendig å ha egne dyr som beiter eller fôres med gras fra setra for å beholde seterretten.

Det er Landbruks- og matdepartementet (LMD) som har sendt ut et forslag til endring av seterforskriften på høring. - Med denne endringen ønsker vi å skape trygghet og forutsigbarhet for de som har seterrett i dag, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. - I Norge har vi lite matjord i forhold til innbyggertallet, men store gras- og beiteressurser. For å øke produksjonen av mat fra norsk landbruk må ressursene tas i bruk der de finnes, sier Slagsvold Vedum.

Endringen innebærer en klargjøring av at det ikke skal være nødvendig med egen besetning for at en seter skal kunne anses å være ”i bruk” etter fjellovens § 22 første ledd nr 2. Så lenge setra høstes som del av den bruksberettigede eiendoms vanlige jordbruksproduksjon, foreslår departementet at frifallsperioden på 20 år ikke skal begynne å løpe, heter det i høringssaken som har fått svarfrist 1. oktober.

-Dette er i samsvar med gjeldende fjellov, sier juridisk fagsjef i Norges Bondelag, Ole Jacob Helmen.

Krav for at en seter "er i bruk"

Bakgrunnen for saken er tre klagesaker til SLF om kriteriet for når en seter ansees for å "være i bruk". Det bruksberettigede bruk har sluttet med husdyr og jorda er bortleid. Samtidig blir setervollen høstet og fôret solgt. Tolkningen SLF legger til grunn er at retten til beite og seter er knyttet til egen besetning, og at setra bare anses for å være i bruk dersom egen besetning beiter på setra eller fôret høstes til bruk av egen besetning.

Jusprofessor enig med Bondelaget

Norges Bondelag innhentet en tolkning av det omtalte lovverket og forskriften, og professor Thor Falkanger som uttaler at: "-Jeg kan ikke se at SLFs standpunkt kan opprettholdes, skriver professor Thor Falkanger i notatet til Norges Bondelag. Falkanger viser blant annet til en tidligere rettsavgjørelse der retten slo fast at allmenningsretten etter fjelloven IKKE er betinget av at det er husdyrhold på gården; det er tilstrekkelig at det skjer/kan skje "jordbruksdrift".

Les også: Krever at SLF endrer seterpraksis

Fôrproduksjon nok for å beholde seteretten

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Ole Jacob Helmen.

Bondelagets temasider jus og skatt

 

 

 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere