Illustrasjonsfoto: Hordaland BondelagDet er Landbruks- og matdepartementet (LMD) som nå sender  et forslag til endring av seterforskriften på høring. - Med denne endringen ønsker vi å skape trygghet og forutsigbarhet for de som har seterrett i dag, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. - I Norge har vi lite matjord i forhold til innbyggertallet, men store gras- og beiteressurser. For å øke produksjonen av mat fra norsk landbruk må ressursene tas i bruk der de finnes, sier Slagsvold Vedum.

-Dette er i samsvar med gjeldende fjellov, sier juridisk fagsjef i Norges Bondelag, Ole Jacob Helmen.

Krav for at en seter "er i bruk"

Bakgrunnen for saken er tre klagesaker til SLF om kriteriet for når en seter ansees for å "være i bruk". Det bruksberettigede bruk har sluttet med husdyr og jorda er bortleid. Samtidig blir setervollen høstet og fôret solgt. Tolkningen SLF legger til grunn er at retten til beite og seter er knyttet til egen besetning, og at setra bare anses for å være i bruk dersom egen besetning beiter på setra eller fôret høstes til bruk av egen besetning.

Jusprofessor enig med Bondelaget

Norges Bondelag innhentet en tolkning av det omtalte lovverket og forskriften, og professor Thor Falkanger som uttaler at: "-Jeg kan ikke se at SLFs standpunkt kan opprettholdes, skriver professor Thor Falkanger i notatet til Norges Bondelag. Falkanger viser blant annet til en tidligere rettsavgjørelse der retten slo fast at allmenningsretten etter fjelloven IKKE er betinget av at det er husdyrhold på gården; det er tilstrekkelig at det skjer/kan skje "jordbruksdrift".

Les også: Krever at SLF endrer seterpraksis

Fôrproduksjon nok for å beholde seteretten

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Ole Jacob Helmen.

Bondelagets temasider jus og skatt