Ser Listhaug-effekten i norsk landbruk

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Ferske tall viser at de største melkebrukene i Norge har hatt dobbelt så sterk inntektsvekst som et gjennomsnittlig stort melkebruk. – Nå begynner vi å se konsekvensene av regjeringens nedprioritering av distriktslandbruket, mener Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Inntektsutviklingen ble presentert da Budsjettnemda for jordbruket i dag la frem tallgrunnlaget til årets jordbruksforhandlinger. Her kommer det fram at fra 2014 til 2016 får de store melkegårdene over dobbel så sterk inntekstvekst som et gjennomsnittlig stort melkebruk.

- De ferske tallene viser tydelig Listhaug-effekten for norsk landbruk, hvor de store gårdsbrukene ble prioritert på bekostning av de mindre og mellomstore, sier Bartnes, som også viser til at mens de store har fått mer tilskudd, får de små brukene mindre over samme periode.

Han håper at den nye landbruks- og matministeren Jon Georg Dale i større grad vil ta vare på mangfoldet i norsk matproduksjon, og ikke bare en ensidig prioritering av de største gårdbrukerne.

- For å ta i bruk ressursene vi har til å produsere mat i Norge, må vi ha et landbruk tilpasset det norske landskapet. I de fleste landsdelene gir ikke naturen grunnlag for stordrift. Vi må derfor ta vare på mangfoldet i norsk landbruk, med plass til både store, mellomstore og mindre bruk.

Budsjettnemdas tall viser at det største hoppet mellom store, mellomstore og små melkebruk skjedde etter 2014 da jordbruksforhandlingene endte i brudd mellom partene. Jordbruksavtalen i 2015 stagnerte gapet mellom de store brukene og resten, men reverserte ikke utviklingen.

Lave renter gir bedre inntektsutvikling enn forventet

Budsjettnemndas tall viser en sterkere inntektsvekst i jordbruket fra 2014 til 2016 enn beregnet i fjor, tilsvarende 6000 kr per årsverk. Dette skyldes primært lavere rentekostnader og fall i drivstoffprisene samt at markedet for svinekjøtt var bedre i fjor.

- Det er positivt at inntektsutviklingen i jordbruket har vært bedre enn prognosene tilsa, men inntektsnivået er fortsatt langt lavere sammenliknet med andre grupper, sier Bartnes.

Han viser til at mens en melkebonde med gjennomsnittlig stor størrelse på gården sin hadde en inntekt på 350.000 kr per årsverk i 2015, var gjennomsnittslønnen til andre grupper i fjor 518.000 kr per årsverk. Prognosen viser at inntekten til melkebonden vil øke til 362.000 kr per årsverk i 2016, blant annet som følge av TINEs etterbetaling.

- Skal vi klare å rekruttere unge inn i landbruket trenger vi både velferdsordninger og muligheter for inntekt som er konkurransedyktige med resten av samfunnet.

Bakgrunn

Inntektsutviklingen:

  • Fra 2014 til 2016 er den forventede inntektsveksten i jordbruket 45.900 kr per årsverk. Dette er 6000 kr. per årsverk mer enn beregnet i fjor.

Hva er Budsjettnemda for jordbruket?

Budsjettnemda består av parter fra Norges Bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag, Statistisk sentralbyrå, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) innehar sekretariatsfunksjonen. Mandatet deres er å legge fram materiale som kan danne grunnlag for vurdering av den økonomiske stilling i jordbruket, som skal brukes som utgangspunkt i de årlige jordbruksforhandlingene. 

For mer informasjon, kontakt:
Lise Boeck Jakobsen, tlf: 975 99 866

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere