Satsingen er en oppfølging av jordbruksavtalen hvor staten og faglagene ble enig om å igangsette et områderettet tiltak for landbruket i Nord-Norge. Bondelagets fylkeslag i nord har bidratt sterkt inn i forarbeidet gjennom Trond Bjørkås, fylkesleder i Nordland, og vil også bistå videre i prosjektet. Staten har sammen med Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune bevilget 25 millioner kroner til satsingen.

Målet med satsingen er å stoppe den negative utviklingen vi har sett over mange år, og utvikle jordbruket. Tiltakene må komme hver enkelt bonde til gode, slik at de treffer godt og nytter.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

Bakgrunn for satsingen

Det har over flere år vært en urovekkende og dramatisk utvikling for arealbruk og sysselsetting i det nord-norske landbruket, noe som var bakgrunnen for at det ble enighet om en egen Nord-Norge pakke under fjorårets jordbruksoppgjør. Norges Bondelag har vært opptatt av å bidra med grep som kan snu den negative utviklingen

– Nord-Norge har store ressurser og gode utmarksbeiter. Det er viktig for Norge som nasjon at vi bruker disse ressursene for å produsere maten vår, sier Gimming.

Bondelaget har pekt på flere mulige grep:

  • Utredning-/utviklingstiltak innen agronomi, beite, høsting og klimatilpasning
  • Satsing på unge bønder/nye bønder: Fagsamlinger, møteplasser, nettverk mm.
  • Skape/opprettholde god fagkompetanse, fagmiljøer og møteplasser
  • Bedre utnytting av utmarksbeiteressursene

Mer kunnskap og flere unge inn i næringa

Trond Bjørkås, fylkesleder i Nordland Bondelag har bidratt i forarbeidet som representant for Bondelagene i Nordland, Troms og Finnmark. Ett av grepene han fremhever er fokus på utdanning og videreutdanning. 

– Vi må øke kunnskapen om hvordan man driver med matproduksjon i arktiske strøk, og derfor er landbruksskolene og den regionale forskningen spesielt viktig, sier Trond Bjørkås, fylkesleder i Nordland Bondelag

Han forteller at NIBIO har en viktig rolle og også er et ledd i denne satsingen for å drive med forskning og kunnskapsheving blant bønder og for rådgivingstjenestene i jordbruket.

En forutsetning at økonomien i jordbruket styrkes

Selv om satsingen er viktig mener Gimming at det er en ting som er enda viktigere.

Dersom vi skal klare å snu situasjonen må vi gjøre noe med økonomien til bonden. Jordbruksoppgjøret i vår var en start, men mye gjenstår før bonden har en inntekt på nivå med andre grupper.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

Han forteller videre at det er helt avgjørende at vi har politisk vilje til å satse på norsk matproduksjon. Han forventer nå at regjeringen snarest mulig skal legge fram en tidfestet opptrappingsplan for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet.